2. tárló - Könyvtáralapító-könyvgyűjtő érsekek

Patachich Ádám érsek (1776-1784) 19 ezer kötetes könyvtárát az 1784-ben kelt alapító okirat szerint az egyházmegyére hagyományozta. Rendelete értelmében egy intézményben egyesült az érsekek könyvtára a káptalan könyvtárával, melynek további fenntartásáról és kezeléséről is gondoskodott, e célra tett alapítványával. A Könyvtár a továbbiakban a kalocsai érsekek és a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan közös tulajdona, hivatalos elnevezése: Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis, azaz Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár lett.


Patachich Ádám érsek portréja

Kiállított dokumentumok:
Patachich Ádám érsek végrendelete. 1784. június 20.
Az érsek végrendeletében 13 ezer forintos alapítvánnyal gondoskodott az egyesített érseki és káptalani könyvtár további fenntartásáról, a könyvtári személyzet javadalmazásáról.


A könyvtárra vonatkozó rész Patachich Ádám végrendeletéből (1784)

Catalogus librorum Bibliothecae… Capituli Metropolitanae Ecclesiae Colocensis, qui libri ad Bibliothecam… Adami Patachich… mense Octobri Anno 1782. translati sunt. Katalógus az 1782-es egyesítéskor már 3.000 kötetes káptalani könyvtárról, amelyet Fogarassy András könyvtáros készített.

Index librorum Bibliothecae… Adami… Patachich, episcopi Varadiensis… 1774. A Patachich Ádám könyvtáráról készült nagyváradi katalógust Mariosa Jakab készítette. Középen a nagyváradi könyvtár képe látható.

Levelek, számlák könyvbeszerzésekről 1774-1778. Patachich érsek haláláig fáradhatatlanul gyarapította könyvtárát. Könyvbeszerzéseiről tanúskodnak könyvkereskedőkkel és megbízott ügynökökkel folytatott levelezései.


Levelek, számlák könyvbeszerzésekről

Az érsek Werner Vencel bécsi könyvkötőt bízta meg könyveinek egységes átkötésével. A könyvkötő-könyvtáros többféle tematikus katalógust is készített, és külön nyilvántartást vezetett a kötésre váró könyvekről. A tárlóban korabeli bőrdarabok láthatók, amelyeket Werner Vencel a könyvek átkötéséhez használt.

Catalogus Authorum Classicorum, qui in Bibliotheca Patachichiana Colocensi reperiuntur Katalógus a klasszikus szerzők műveiről, 18. sz. második fele.

Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Patachichianae, 18. sz. második fele. A kéziratgyűjtemény számbavétele és raktári katalógusa.

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár (Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis) alapításának bejegyzése a káptalani jegyzőkönyvben. 1784.

Patachich Ádám utóda az érseki székben Kollonich László (1787-1817), aki folytatta elődje könyvgyűjtő tevékenységét. Számos kötetet vásárolt a II. József által feloszlatott szerzetesrendek könyvtáraiból, könyvbeszerzései gyakran a kultúrtörténeti értékek mentését célozták.1791-től Katona István történetíró segítette Kollonich érseket könyvbeszerzéseiben. Az ő szakértelmének és könyvismeretének is köszönhető, hogy ekkoriban számos történelmi-, földrajzi-, valamint tudománytörténeti vonatkozású kötettel gyarapodott a gyűjtemény.

       
Kollonich László érsek portréja és ex librise

Kiállított dokumentumok:

Augustinus S.: Explanatio psalmorum
Bázel: Johann Ammerbach, 1489. Kollonich érsek gyűjteményéből.
 
Guillelmus Duranti: Rationale divinorum officiorum.
Strassburg: Jordani de Quedlinburg, 1493.
 
Gaius Iulius Hyginus: Poeticum astronomicum.
Velence: Thomas de Blavis, 1488. Kollonich érsek gyűjteményéből.
 
Ulisse Aldrovandi: Serpentum, et draconum historiae libri duo
Bologna: Bernia, 1640. Kollonich érsek gyűjteményéből.
 
Jan Huygen van Linschoten: Navigatio ac Itinerarium
Hága: Albertus Henricus, 1599. Kollonich érsek gyűjteményéből.

       
  részlet Linschoten atlaszából

Catalogus manuscriptorum… Bibliothecae… Capituli Colocensis seu Patachichianae secundum originale… Martini Kovatsics per Werner Wenczel descriptas. Kovachich Márton György által készített kéziratkatalógus, Werner Vencel kézírásával, 1812.