2. tárló - Könyvtáralapító-könyvgyűjtő érsekek - 18. sz.

Patachich Ádám érsek (1776-1784) 19 ezer kötetes könyvtárát az 1784-ben kelt alapító okirat szerint az egyházmegyére hagyományozta. Rendelete értelmében egy intézményben egyesült az érsekek könyvtára a káptalan könyvtárával, melynek további fenntartásáról és kezeléséről is gondoskodott, e célra tett alapítványával. A Könyvtár a továbbiakban a kalocsai érsekek és a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan közös tulajdona, hivatalos elnevezése: Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis, azaz Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár lett.


Patachich Ádám érsek portréja

Kiállított dokumentumok:
Patachich Ádám érsek végrendelete. 1784. június 20.
Az érsek végrendeletében 13 ezer forintos alapítvánnyal gondoskodott az egyesített érseki és káptalani könyvtár további fenntartásáról, a könyvtári személyzet javadalmazásáról.

KatalógusokKatalógusok
 

Catalogus librorum Bibliothecae… Capituli Metropolitanae Ecclesiae Colocensis, qui libri ad Bibliothecam… Adami Patachich… mense Octobri Anno 1782. translati sunt. Katalógus az 1782-es egyesítéskor már 3.000 kötetes káptalani könyvtárról, amelyet Fogarassy András könyvtáros készített.

Index librorum Bibliothecae… Adami… Patachich, episcopi Varadiensis… 1774. A Patachich Ádám könyvtáráról készült nagyváradi katalógust Mariosa Jakab készítette. Középen a nagyváradi könyvtár képe látható.

Levelek, számlák könyvbeszerzésekről 1774-1778. Patachich érsek haláláig fáradhatatlanul gyarapította könyvtárát. Könyvbeszerzéseiről tanúskodnak könyvkereskedőkkel és megbízott ügynökökkel folytatott levelezései.


Levelek, számlák könyvbeszerzésekről

Az érsek Werner Vencel bécsi könyvkötőt bízta meg könyveinek egységes átkötésével. A könyvkötő-könyvtáros többféle tematikus katalógust is készített, és külön nyilvántartást vezetett a kötésre váró könyvekről. A tárlóban korabeli bőrdarabok láthatók, amelyeket Werner Vencel a könyvek átkötéséhez használt.

Catalogus Authorum Classicorum, qui in Bibliotheca Patachichiana Colocensi reperiuntur Katalógus a klasszikus szerzők műveiről, 18. sz. második fele.

Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Patachichianae, 18. sz. második fele. A kéziratgyűjtemény számbavétele és raktári katalógusa.

Patachich Ádám utóda az érseki székben Kollonich László (1787-1817), aki folytatta elődje könyvgyűjtő tevékenységét. Számos kötetet vásárolt a II. József által feloszlatott szerzetesrendek könyvtáraiból, könyvbeszerzései gyakran a kultúrtörténeti értékek mentését célozták.1791-től Katona István történetíró segítette Kollonich érseket könyvbeszerzéseiben. Az ő szakértelmének és könyvismeretének is köszönhető, hogy ekkoriban számos történelmi-, földrajzi-, valamint tudománytörténeti vonatkozású kötettel gyarapodott a gyűjtemény.

       
Kollonich László érsek portréja és ex librise

Kiállított dokumentumok:

Augustinus S.: Explanatio psalmorum Bázel: Johann Ammerbach, 1489. Kollonich érsek gyűjteményéből.

Hippocrates: Opera omnia Velence: Aldus Manutius, 1526. Kollonich érsek gyűjteményéből

Gaius Iulius Hyginus: Poeticum astronomicum. Velence: Thomas de Blavis, 1488. Kollonich érsek gyűjteményéből.

KolonitchKolonich

Ulisse Aldrovandi: Serpentum, et draconum historiae libri duo Bologna: Bernia, 1640. Kollonich érsek gyűjteményéből.

Georgius Agricola: De re metallica libri XII. Bázel: Hieronymus Frobenius, 1556. Kollonich érsek gyűjteményéből

Jan Huygen van Linschoten: Navigatio ac Itinerarium Hága: Albertus Henricus, 1599. Kollonich érsek gyűjteményéből.