1. tárló - A középkori könyvtár

A jelenlegi könyvtár elődei a középkori káptalani- és érseki magánkönyvtárak voltak. Szent István korától kezdődően a 16. század elejéig feltehetően már 300-400 kötet kódexet és ősnyomtatványt gyűjtöttek össze Kalocsán, melyeket elsősorban a főszékesegyházi iskola tanárai, diákjai és az egyházmegye papjai használtak. 1526-ban Tomori Pál érsek elesett a mohácsi csatában, majd ezt követően 1529-ben Kalocsa városa is török kézre került. A káptalan tagjai elmenekültek, és magukkal vitték értékeiket, könyveiket. A középkori gyűjteményből csak két ősnyomtatvány került vissza a 20. század elején Kalocsára, néhány példányt a világ más könyvtáraiban őriznek, a legtöbb könyvnek azonban – elsősorban a török idők viszontagságai következtében – nyoma veszett. A két visszakerült ősnyomtatvány kiállítva:

Augustinus S.: Sermonum opera
Bázel: Johann Ammerbach, 1495.
Vásárhelyi János olvasókanonok (1502-1513 között) könyvtárából.

Isidorus Hispalensis: Etymologiae…
Augsburg: Günther Zainer, 1472.
Váradi Balázs (1478-1510) prépost könyvtárából.


Isidorus "T-O" világtérképe (Etimologiae, részlet)


A KÁPTALANI KÖNYVTÁR A 18. SZÁZAD ELEJÉN

A 18. század elején az egyházmegyét újjáépítő érsekek első teendői közé tartozott a káptalan újjászervezése. A Főszékesegyházi Káptalan tagjai, a kanonokok voltak az érsekek első munkatársai, s az ő hiteleshelyi- és liturgikus tevékenységükhöz, a szemináriumban folyó oktatáshoz, és az érsekek egyházkormányzati munkájához egyaránt könyvekre volt szükség. A káptalan 18. századi könyvtárának állományáról tanúskodnak számunkra a ránk maradt leltárkönyvek és katalógusok. Az egyik legkorábbi leltárkönyvet Házy György olvasókanonok készítette káptalani könyvtár állományáról 1752-ben. A leltárkönyvben 287 mű szerepel, összesen 602 kötetben.

A legkorábbi katalógus kiállítva:
Inventarium librorum Metropolitanae Ecclesiae Colocensis… 1752

A következő kiállított kötetek is visszakereshetők ebben az "első katalógusban".

Pázmány Péter: Hodegus. Igazságra-vezérlő kalauz
Nagyszombat: Jezsuita Kollégiumi Nyomda, 1766.

Francis Bacon: Operum moralium et civilium…
London: R. Whitaker - E. Griffin, 1638.

René Descartes: Musicae compendium
Frankfurt am Main: Knoch, 1695.

A 18. századi káptalani gyűjteményt elsősorban az egyházmegye papsága használta. A könyvkölcsönzéseket a leltárkönyv mellékletében található elismervények bizonyítják. Az egyik elismervény szerint 1776-ban a retorika professzora Ambrosius Calepinus nyolcnyelvű szótárát, valamint Seneca és Cicero műveit kölcsönözte a káptalan könyvtárából.

Ambrosius Calepinus: Dictionarium octo linguarum...
Bázel: Sebastian Henricpetri, 1584. Kötéstábláján II. Miksa császár ábrázolása látható.

Patachich Gábor érsek (1733-1745) ex libris bélyegzője

Magna Bibliotheca veterum patrum…
Köln: Anton Hierat, 1618. A kötés Patachich Gábor érsek címerével díszített.