Könyvtártörténeti kiállítás


A könyvtár barokk olvasóterme előtt (Patachich-terem) könyvtártörténeti kiállítás fogadja a látogatókat. Ezen a folyosón három tárlóban tekinthetjük át a Főszékesegyházi Könyvtár történetének főbb eseményeit, az állomány gyarapodásának és kezelésének változásait, az ezer éves érseki székhely és a könyvek kapcsolatát.

 

 

1. tárló - A középkori könyvtár

A jelenlegi könyvtár elődei a középkori káptalani- és érseki magánkönyvtárak voltak. Szent István korától kezdődően a 16. század elejéig feltehetően már 300-400 kötet kódexet és ősnyomtatványt gyűjtöttek össze Kalocsán. 1526-ban Tomori Pál érsek elesett a mohácsi csatában, majd ezt követően 1529-ben Kalocsa városa is török kézre került. A káptalan tagjai elmenekültek, és magukkal vitték értékeiket, könyveiket. A középkori gyűjteményből két ősnyomtatvány került vissza a 20. század elején Kalocsára, néhány példányt a világ más könyvtáraiban őriznek, a legtöbb könyvnek azonban – elsősorban a török idők viszontagságai következtében – nyoma veszett.

  

A gyöngyösi ferences könyvtárból 1916-ban visszakerült két ősnyomtatvány:

Augustinus S.: Sermonum opera. Basel: Johann Ammerbach, 1495.
Vásárhelyi János olvasókanonok (1502-1513 között) saját kezű bejegyzésével, az egykori középkori káptalani gyűjteményből.

Isidorus Hispalensis: Etymologiae…Augsburg: Günther Zainer, 1472.
Váradi Balázs (1478-1510) prépost saját kezű bejegyzésével, az egykori középkori káptalani gyűjteményből.

Augustinus Augustinus
 


A KÁPTALANI KÖNYVTÁR A 18. SZÁZAD ELEJÉN

A 18. század elején az egyházmegyét újjáépítő érsekek első teendői közé tartozott a káptalan újjászervezése. A Főszékesegyházi Káptalan tagjai, a kanonokok voltak az érsekek első munkatársai, s az ő hiteleshelyi- és liturgikus tevékenységükhöz, a szemináriumban folyó oktatáshoz és az érsekek egyházkormányzati munkájához egyaránt könyvekre volt szükség. A káptalan 18. századi könyvtárának állományáról tanúskodnak a ránk maradt leltárkönyvek és katalógusok. Az egyik legkorábbi leltárkönyvet Házy György olvasókanonok készítette a káptalani könyvtár állományáról 1752-ben. A leltárkönyvben 287 mű szerepel, összesen 602 kötetben.

Ebből az első katalógusból válogattuk a kiállításban látható köteteket:

Patachich Gábor érsek (1733-1745) és a káptalani könyvtár gyűjteményéből:

Pietro Garzoni: Istoria della republica di Venezia. Venice: Johannes Manfré, 1720.  A címlapon Patachich Gábor zágrábi kanonok bejegyzése, a Bibliotheca Metropolitani Capituli Colocensis könyvtárából.

Rituale Romano Colocense… Buda: Veronica Nottestein, 1738. Patachich Gábor érsek kiadásában megjelent önálló szertartáskönyv az egyházmegyei papságnak a szentségek kiszolgáltatására. Négy nyelven (latin, magyar, német, horvát nyelven) tartalmazza az előírásokat és a szertartások pontos rítusát.

Patachich Patachich Patachich

Gloszer Gábor kanonok (1761-1780) könyvtárából:

[Jean-Baptiste Poquelin] Moliere: Opere. Venice: Giambattista Novelli, 1756. Moliére (1622-1673) műveinek olasz nyelvű kiadása.

Samuel Richardson: Pamela, oder die belohnte. Tugend. Leipzig-Legnica: David Siegert, 1763. Pamela, avagy az erény jutalma Samuel Richardson (1689-1761) angol író műve, a modern regényírás történetének egyik fontos állomása. 

Miguel de Cervantes Saavedra: Leben und Thaten des weisen Junkers Don Quixote von Mancha. Weimar-Leipzig: Fritschische Buchhandlung, 1775. Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) spanyol nyelvű regényének, (eredeti helyesírással …Don Quixote…) német, illusztrált kiadása. A Don Quijote azonkívül, hogy a legnépszerűbb spanyol irodalmi mű, egyúttal a világ leghíresebb irodalmi munkái között is szerepel.

Gedde János: Ángliai méhes kert melly a méhekkel való bánásnak mesterségét, és titkait szemünk elejébe terjeszti. Eger: Bauer Károly József, 1759. John Gedde (1647-1697) skót méhész az egyik legjelentősebb méhekkel, méhtartással, méhészkedéssel foglalkozó szakismeretek gyűjteményét állította össze. Az igen értékes művet Szathmáry Király György (1703–1752) Borsod vármegyei országgyűlési követ, a Sárospataki Kollégium főgondnoka németből fordította magyar nyelvre.

Méhes Méhes

Antoine Francois Prévost d’ Exilles: Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Liége: Henri-Joseph Joly, 1775. A kalandos életű Prévost abbé regényéből Manon Lescaut címmel Giacomo Puccini négyfelvonásos operát írt. A kötet előzékén Denis Diderot kézírása, francia nyelvű ajánlása olvasható.

René Descartes: Geometria. Frankfurt: Johann Friedrich Knoch, 1695. René Descartes (1596-1650) francia filozófus, természetkutató és matematikus. Ő volt az analitikus geometria egyik megalapítója. Műveiben az egzakt természettudományok eredményeit és a matematika módszereit alkalmazta.

A 18. századi káptalani gyűjteményt elsősorban az egyházmegye papsága használta. A könyvkölcsönzéseket a leltárkönyv mellékletében található elismervények bizonyítják. Az egyik kölcsönzési cédula szerint a filozófia professzora Newton, valamint Pieter van Musschenbroek műveit kölcsönözte a káptalan könyvtárából.


Kölcsönzési cédula 

Isaac Newton: Philosophia naturalis principia mathematica. Amsterdam: Sumptibus Societatis, 1723. „A természetfilozófia matematikai alapjai” a természettudományok történetének egyik legfontosabb alapműve.

Petrus van Musschenbroek: Essai de physique. Leiden: Samuel Luchtmans, 1739. Pieter van Musschenbroek (1692 - 1761) holland fizikus nevéhez fűződik az elektromosság történetének egy korai kísérlete. Az úgynevezett leideni palack volt az első, ember által készített elektromos kondenzátor, mely tárolta a sztatikus elektromosságot, vagyis az elektromos töltéseket.

 

 

Bibliorum sacrorum et glossae ordinariae… Venice: Iuntas, 1603.
A kötésen Patachich Gábor érsek (1733-1745) aranyozott superexlibriszével.

Nicolaus de Lyra [Komm.]: Biblia Sacra cum glossa. interlineari, ordinaria… Venice: [Società dell' aquila], 1588.
Patachich Gábor érsek aranyozott superexlibriszével.

Pierre de Bretagne: Clavis Davidica seu Compendiosus ad sacram scripturam apparatus Munich: Johann Jacob Remy, 1718.
Patachich Gábor érsek aranyozott superexlibriszével.

 

2. tárló - Könyvtáralapító-könyvgyűjtő érsekek - 18. század

Patachich Ádám érsek (1776-1784) 19 ezer kötetes könyvtárát az 1784-ben kelt alapító okirat szerint az egyházmegyére hagyományozta. Rendelete értelmében egy intézményben egyesült az érsekek könyvtára a káptalan könyvtárával, melynek további fenntartásáról és kezeléséről is gondoskodott, e célra tett alapítványával. A Könyvtár a továbbiakban a kalocsai érsekek és a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan közös tulajdona, hivatalos elnevezése: Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis, azaz Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár lett.

     
Patachich Ádám érsek portréja és alapítólevele

Kiállított dokumentumok:
Patachich Ádám érsek végrendelete. 1784. június 18.
Az érsek végrendeletében 13 ezer forintos alapítvánnyal gondoskodott az egyesített érseki és káptalani könyvtár további fenntartásáról, a könyvtári személyzet javadalmazásáról.

Index librorum Bibliothecae… Adami… Patachich, episcopi Varadiensis… 1774. Patachich Ádám nagyváradi püspöki könyvtárának katalógusát Mariosa Jakab (1777-1780) olasz könyvtáros készítette. A nagyváradi könyvtárterem tervezett, idealizált, kézzel festett képe látható a címlapon.

Levelek, számlák könyvbeszerzésekről 1774-1778. Patachich érsek haláláig fáradhatatlanul gyarapította könyvtárát. Könyvbeszerzéseiről tanúskodnak könyvkereskedőkkel és megbízott ügynökökkel folytatott levelezései.

Boríték KönyvtárBoríték

Catalogus librorum venalium in officina libraria Hermanni Josephi Krüchten [Vienna], 1774. Joseph Krüchten bécsi könyvkereskedő katalógusa.

Catalogus librorum … Pest: J. M. Weingand - J. G. Köpf, [1779.] Az 1770-ben alapított és kiterjedt európai kapcsolatokkal rendelkező, hatalmas választékot kínáló pesti Weingand-Köpf cég könyvkereskedői katalógusa

A könyvtáralapító Patachich Ádám érsek gyűjteményéből:

Euclides: Elementa geometriae. Venice: Erhard Ratdolt, 1482. A görög matematikus Kr. e. 300 k. írt értekezésének első nyomtatott kiadása. Az arab közvetítéssel fennmaradt szöveget az angol Adelardus Bathoniensis fordította latinra. Az elegáns, gazdagon díszített kiadványt Erhard Ratdolt több, mint 400 geometriai ábrával illusztrálta. 

Johannes de Sacrobosco: Sphaera mundi. Leipzig: Martin Landsberg, [c.1494.] Johannes Sacrobosco (1195-1265) angol csillagász, teológus, egyetemi tanár. Sphaera mundi című munkája az ókori szerzőket követő évszázadok egyik legjelentősebb összefoglalása a csillagászat ismereteiről és számításairól. 

John Barclay: Argenis. Figuris aeneis adillustrata…Nuremberg: Wolfgang Moritz Endter, 1693. John Barclay (1582-1621) skót költő fő műve a több mint negyven latin nyelvű kiadást megért Argenis című lovagtörténet. A mű korában óriási népszerűségnek örvendett. Patachich Ádám érsek saját kezű bejegyzése olvasható a címlapon.

Euklides Csillag Argenis

Jacopo Sannazaro: Arcadia. Venice: Giovanni Maria Misserini, 1638. Jacopo Sannazaro (1458-1530) olasz költő. Sincerus Actius álnéven tette közzé latin költeményeit. Mint olasz költő Arcadia című idilljével lépett fel, mely a pásztorregények mintaképe.

Pomponius Mela: De situ orbis. Leipzig: Wolfgang Stöckel, 1515. Pomponius Mela (1. sz.) ókori római földrajztudós kisebb földrajzi kompendiumot készített „A Föld elhelyezkedéséről” három könyvben. 

Plutarchus: Chaeronei stoici… de his qui tarde a numine corripiuntur libellus. Nuremberg: Friderich Peypus, [1513.] Plutarkhosz (1. sz.) görög krónikás, életrajzíró, az ókori görög és latin nyelvű nagy jelentőségű történetírók közé tartozik. Rendkívül termékeny író volt, bár műveinek egy része maradt csak fenn, de ez az anyag így is több ezer nyomtatott oldalt tesz ki. 

Vitrin           
 

Az érsek Werner Vencel bécsi könyvkötőt bízta meg könyveinek egységes átkötésével, aki több mint tíz éven át dolgozott a Patachich könyvtár köteteinek egységes átkötésén. A könyvkötő-könyvtáros többféle tematikus katalógust is készített, és külön nyilvántartást vezetett a kötésre váró könyvekről. A tárlóban korabeli marhabőr darabok láthatók, amelyeket Werner Vencel a könyvek átkötéséhez használt. Ezek a bőrdarabok 2000-ben kerültek elő a terem restaurálásakor. 

 

Patachich Ádám utóda az érseki székben Kollonich László (1787-1817), aki folytatta elődje könyvgyűjtő tevékenységét. Számos kötetet vásárolt a II. József által feloszlatott szerzetesrendek könyvtáraiból, könyvbeszerzései gyakran a kultúrtörténeti értékek mentését célozták.1791-től Katona István történetíró segítette Kollonich érseket könyvbeszerzéseiben. Az ő szakértelmének és könyvismeretének is köszönhető, hogy ekkoriban számos történelmi-, földrajzi-, valamint tudománytörténeti vonatkozású kötettel gyarapodott a gyűjtemény.

Kollonich László érsek (1787-1817) könyvtárából:

Vitrin

Sancta Birgitta: Revelationes. Nuremberg: Anton Koberger, 1521. Szent Brigitta (14. sz.) Svédország védőszentje. Misztikus élményeit Revelationes coelestes című művében írta le először svédül, majd latinra fordította. A Látomások az évszázadok során számos kiadást ért meg.

Hippocrates: Opera omnia Venice: Aldus Manutius, 1526. Aldus Manutius (1448-1515), a híres velencei mester munkássága a 16. század elejétől új korszak kezdetét jelenti a nyomdászat, s a könyvkultúra történetében, ő teremti meg a mai kisalakú könyvet. Aldus volt a kurzív nyomdai betű megalkotója is. Könyvei jellegzetes egyéni szépségük révén kiemelkednek a humanista nyomtatványok közül. Aldinák megjelöléssel emlegeti őket a nyomdászati- és könyvtörténet, s a későbbi könyvgyűjtők legkeresettebb gyűjtési tárgyát képezték. 

Gaius Iulius Hyginus: Poeticum astronomicum. Venice: Thomas de Blavis, 1488.  A hispániai származású Gaius Julius Hyginus (Kr.e. 64 - Kr.u. 17) Augustus császár megbízásából a császári könyvtár igazgatója. A könyvtár anyagából számos összefoglalót és traktátust készített, amelyek közül csupán Fabulae címmel a mitológiáról és Astronomicon poeticon címmel a csillagképekről írt művei maradtak ránk. Ez utóbbiban a korai görög és latin szerzők alapján összefoglalta az égbolt csillagképeihez fűződő mitológiai leírásokat. A ma ismert görög-római csillagmondák egy részét a leírásából ismerjük, mivel az eredeti művek elvesztek.

Brigitta Huginus Brigitta  

Ulisse Aldrovandi: Serpentum, et draconum historiae libri duo Bologna: Bernia, 1640. Ulisse Aldrovandi (1522-1605) itáliai reneszánsz természettudós és orvos „Kígyók és sárkányok” című művében átfogóan gyűjti egybe a különböző sárkányokat. Aldrovandi természettudományos munkássága miatt Linné és Buffon mellett a modern természettudomány egyik megalapítójának tartják. Az 1568-ban általa alapított bolognai botanikus kert az egyik legrégebbi ilyen intézmény Európában. Oktatói és tudományszervezői tevékenysége, nem beszélve hatalmas, összefoglaló műveiről, óriási hatást gyakorolt az európai, késő-reneszánsz természettudományra.

Christian Gottlieb Ludwig: Ectypa vegetabilium, usibus medicis praecipue destinatorum. Leipzig: Johann Gottfried Trampe, 1760-1764. Christian Gottlieb Ludwig (1709-1773) német orvos és botanikus összefoglalása a növények eredeti lenyomatai után kézzel színezett metszetekkel készült.

Botanika Botanika

Jan Huygen van Linschoten: Navigatio ac Itinerarium Hága: Albertus Henricus, 1599. Jan Huygen van Linschoten (1562-1611) holland kereskedő, történész. Sokat utazott a kelet-indiai régiók mentén. Az Itinerarium című műve a 16-17. század egyik legfontosabb útikönyve, a szerző saját beszámolója Ázsia természettörténetéről, néprajzáról, részletes hajózási útmutatókkal.

Sigmund von Herberstein: Moscovia der Haupstat in Reissen. Vienna: Michael Zimmermann, 1557. Sigmund von Herberstein (1486-1566) diplomata, író, történész két utazást tett Moszkvába: először 1517-ben, másodszor 1526-ban indult veszélyekkel teli, hosszú küldetésére. Utazásairól összeállított könyve rendkívüli érdeklődést keltett. A 16. század folyamán egyre-másra jelentek meg különböző kiadásai, több nyelvre lefordították. Bécsben, 1557-ben jelent meg az első német nyelvű kiadás, amely egyben a legritkább.

Moszkva Moszkva

August Johann Rösel von Rosenhof: Der monatlich herausgegebenen Insecten Belustigung. Nuremberg: Johann Joseph Fleischmann, 1755. August Johann Rösel von Rosenhof (1705-1759) német miniatűr festő, természettudós és entomológus. A rovarok pontos, nagyon részletes leírásaival, képeivel a modern entomológia fontos alakjaként ismerték el. Az entomológia, azaz rovartan a hatlábú ízeltlábúakkal foglalkozó biológiai tudomány.

Gabir Ibn-Haiyan: De alchemia. Nuremberg: Johann Petreius, 1541. Abu Múszá Dzsábir ibn Hajján, (latinul: Geber), (721-815) a mai Irán területéről származó arab tudós, polihisztor, alkimista. Személyéhez körülbelül 2000 művet kapcsolnak, főként alkímiai és misztikus témában. A mai Spanyolország területén Geber néven vált ismertté, innen kerültek Európába művei, melyek nyomán létrejött a középkori európai alkímia. Vannak, akik nevéből eredeztetik a kémia szót is.

Geber

3. tárló - A 19. - 20. századi érseki gyűjteményekből

A 19. század elején a könyvtár állománya már meghaladta a 42 ezer kötetet. Sokan látogattak Kalocsára, hogy megtekinthessék a barokk könyvtártermet és a ritkaságokat. Az 1813-tól vezetett vendégkönyv bejegyzései szerint például Czuczor Gergely, Rómer Flóris, Trefort Ágoston valamint Munkácsy Mihály és felesége is járt a könyvtárban.         

Válogatás a 19. századi érsekek gyűjteményéből:

Vitrin

Allgemeine Moden-Zeitung: Bildermagazin. Leipzig: Baumgärtner, 1848. 
A sajtótörténeti forrás a 19. századi divatirányzatokat mutatja be. Átfogó képet ad a korszak öltözködési kultúrájáról. Nádasdy Ferenc érsek (1845-1851) gyűjteményéből.  

Friedrich Schiller: Az európai híres zsiványok, útonálló tolvajok, gyilkosok, haramiák, lázzadók és pártütők tüköre. Pest: Trattner János Tamás, 1817. Trattner János Tamás (1789-1825) nyomdász és könyvkereskedő, a magyar nyelvű tudományos, irodalmi és ismeretterjesztő művek kiadásának mecénása.

 Zsivány Zsivány Zsivány

Kis János (szerk.): Helikoni kedvtöltés a magyar literaturának némelly barátjai által. Pest: Trattner János Tamás, 1819-1820. A Helikoni Kedvtöltés című szépirodalmi lap négy kötetben jelent meg. Kis Jánosnak, mint lelkésznek, kettős cél lebegett a szeme előtt, mikor összeállította Kedvtöltése tartalmát. Nemesen akart gyönyörködtetni és egyúttal hasznosan tanítani. Rövid beszédeket, költeményeket, történeti cikkeket, életbölcseleti elmélkedéseket közölt. 

Seba Smith: Way dosn East. Portraitures of Yankee Life New York: J.C. Derby, 1854. Seba Smith (1792-1868) amerikai író művének első kiadása.

Horváth Ferencz: Unio. Kalocsa: Malatin-Holmeyer Nyomda, 1859. Horváth József kalocsai olvasókanonok alapítványából jutalmazott három részből álló pályamunkát Horváth Ferencz kalocsai egyházmegyés áldozár, bajai igazgató készítette. A mű az 1857-től 1882-ig működő kalocsai Malatin-Holmeyer nyomdában készült. 

Helikon Unio

Munkálatok: A pesti növendékpapság egyházirodalmi iskolája. Teológiai folyóirat. Pest: Emich Gusztáv Könyvnyomda, 1853-1862. 19. század végi, 20. század eleji magyar katolikus teológiai folyóirat. Teológiai tanulmányokat tartalmaz.

Széchenyi István: Hitel. Pest: Trattner János Mihály és Károlyi István, 1830. A szerző sajátkezű ajánlásával. A magyar gazdasági szakirodalom egyik első műve, a magyar gazdasági és politikai élet megreformálását hirdeti. A későbbiekben további kiadások is megjelentek magyar és német nyelveken. A szerző saját kezű ajánlása Lonovics József érseknek.

Kiss Bálint: Magyar régiségek. Pest: Fűskúti Landerer Lajos, 1839. A szerző ajánlásával. Kiss Bálint (1772-1853) református lelkész, történész. Bekapcsolódott a korban virágkorát élő őstörténeti mozgalomba, s művében kísérletet tett a magyarok régmúltjának és korai művelődéstörténetének összefoglalására. A szerző saját kezű ajánlásával, Lonovics József érsek (1866-1867) gyűjteményéből.

Varga Márton: Á Gyönyörű Természet’ Tudománnya… Nagyvárad: Tichy János, 1808. Varga Márton (1767-1818) természettudós reáltudományi összefoglaló tankönyvsorozata a 18. század fizikai, kémiai és csillagászati földrajzának tudományos összefoglalása.  A mű Tichy János 1808-1839-ig Nagyváradon működő nyomdájában készült.

Természet

Testamentetak tamedsa...London: Dowall Printer, 1840. Újszövetség eszkimó nyelven. 

Te faufaa api.. London: Watts, 1853. Újszövetség tahiti nyelven.

Újszövetség hindi, ír, skót gael, kínai nyelveken. 

Franz Liszt: Die heilige Cäcelia Legende... Leipzig: C.F. Kahnt, 1876. 1878-ban mutatták be a Szent Cecília legendája egyházi kórusművet. Liszt Ferenc saját kezű aláírásával. Barátjának, a 25 éves püspöki jubileumát ünneplő Haynald Lajos érseknek (1867-1891) ajánlva.

Eszkimó Liszt

Látogatók könyve 1835-1941. Munkácsy Mihály 1884. szeptember 22-i látogatása emlékét őrzi saját kezű bejegyzése.

Munkácsy

Haynald Lajos bíboros, érsek (1867-1891) korának egyik kiváló tudósa és könyvgyűjtője. Európai hírű botanikus, az MTA és számos tudományos társaság tagja, sok száz dedikált könyvet hagyott a könyvtárra.

 Válogatás Haynald Lajos és Császka György érsekek könyvtáraiból:

Vitrin

Auguste Kanitz: Le Cardinal Haynald… Botaniste. Gand: A. Siffer, 1890. Kanitz Ágoston (1843-1896) botanikus műve Haynald Lajos bíboros-kalocsai érsekről.

Haynald Lajos: A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei. Kolozsvár: Papp Miklós, 1879. A Biblia növényeinek ismertetője. Haynald Lajos érsek népszerű előadása, melyet 1869-ben a Magyar Tudományos Akadémia ünnepélyes közgyűlésén tartott. Haynald tudományos céljai között szerepelt a Flora Biblica összeállítása. A Bibliában megjelenő növények nagy részével itáliai útjai során találkozott. A fajokkal való megismerkedést követően a szentírási növényekről éveken át gyűjtötte a botanikai és kultúrtörténeti ismereteket.

Konkoly-Thege Miklós: A napfoltok s a Nap felületének kinézése 1876-ban. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1877. Egy évszázaddal ezelőtt a világ csillagászai -elsősorban a Nap tanulmányozói - Los Angelestől Pekingig, talán jobban ismerték Kalocsa nevét, mint Budapestét. Ennek a hírnévnek a forrása a kalocsai Jezsuita Gimnáziumra emelt csillagvizsgáló, a Haynald Obszervatórium és annak fáradhatatlan igazgatója Fényi Gyula tevékenységéből eredt. A csillagvizsgálót Haynald Lajos bíboros-érsek alapította 1878-ban Konkoly-Thege Miklós csillagász segítségével.

Johann Joseph Hoffmann: Shopping- dialogues Winkelgesprekken in het hollandsch, engelsch en japansch. The Hague: Nijhoff Martin, 1861.  Vásárláshoz, kereskedéshez használt kifejezések angol-holland-japán nyelven. A szerző ajánlásával Haynald Lajos kalocsai érseknek.

B. Eötvös József: Gondolatok. Pest: Ráth Mór, 1864. A Gondolatok Eötvös József utolsó megjelent munkája. A szerző saját kezű ajánló sorait olvashatjuk Haynald Lajos érsekhez.

Breviarium…Venice: Petrus Lichtenstein, 1524. Esztergomi breviárium, 1480-1558-ig több kiadása is megjelent.  A csíksomlyói ferencesek ajándéka Haynald Lajos érseknek.

Eötvös ajánlás Breviárium Haynald breviárium

Czimmermann István: Nkuebzi mu ndjira ia Kupusumuka. [Nyungve imakönyv]. Natal: Kuchitiua kua Livro kua S. Toma ua Aquino kua Atrappisti, 1890. Czimmermann István (1849-1894) jezsuita szerzetes a kalocsai gimnáziumban kezdte meg működését, innen indult 1885 őszén a mozambiki misszióba. Szótárt, leíró nyelvtant állított össze és megkezdte az általa készített fordítások kiadását. E munkájával megalkotta a nyungve írásbeliséget. A bennszülöttek a betűk atyja elnevezéssel tisztelték meg Czimmermannt. A mű Dél-Afrika egyik tartományában, Natalban jelent meg. A nyungve írásbeliség megalkotása és a nyungve nyelvű könyvek kiadása mérföldkő volt Afrika művelődéstörténetében. A szerző saját kezű ajánlásával, Császka György érsek gyűjteményéből.

Rosthy Kálmán: Császka György érsek névnapjára készült emlékkönyv. Kalocsa: Stephaneum, 1893. Császka György érsek (1891-1904) névnapjára „György kalocsai érsek” címmel készült háromfelvonásos történeti színmű szereplőinek fényképes emlékkönyve. A színművet a kalocsai érseki Stephaneum diákjai adták elő.

Stefaneum Emlékkönyv Emlékkönyv

Kőrösi László: Egiptom művészete. Budapest: Pátria Nyomda, 1899. Magyar tanárok tanulmánykönyve száz eredeti képpel. Császka György érsek (1891-1904) gyűjteményéből.

Friedrich de la Fouqué de la Motte: Undine Wandesbeck: G.W. Seitz, [1884.]  A 19. századi népszerű mű Fouqué német romantikus író 1811-ben, Berlinben megjelent fantasztikus elemekkel átszőtt elbeszélése. 

Singhoffer József-Pejcsik Imre: Hazánk halászata. Budapest: Schmidl Sándor, 1892. A szerzők a művet Császka György érseknek (1891-1904) ajánlották. Singhoffer József halászmester, édesvízi, tengeri hal és rák kereskedelmével foglalkozott Budapesten, a Központi Vásárcsarnokban az 1920-as években.

Madách Imre: Az ember tragédiája. Budapest: Athenaeum R. Társulat, 1884. Jászai Mari 1899. májusában fellépett Kalocsán Somogyi Mór zongoraművész és Somogyi B. Carola opera primadonna kíséretében. Ekkor megtekintette az Érseki Könyvtárat és látogatása emlékére ajándékozta a dedikált kötetet a gyűjteménynek. 

Vitrin