Irodalom a könyvtár történetéhez és különgyűjteményeihez

"Különös orvosságok".  Új Ember, 72 (2016. ápr. 10.) 15, p. 5

"A zene története" – időszaki kiállítás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban Magyar Kurír 2015. augusztus 18.

"Krisztus követségében” – Missziók, utazások, zarándoklatok. Kiállítás a Kalocsai Érseki Könyvtárban. Magyar Kurír 2010. március 24.

2000 év csillagászata Kalocsán. Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig. Kalocsai Néplap 21 (2009. március 13.) p. 4

2000 év csillagászata Kalocsán. Városi Hírlap 5 (2009) 6, p. 13; 5 (2009) 7, p. 13.

A csillagász új világképe. Az első modern műszertani könyv. Petőfi Népe 66 45. sz. (2011. febr. 23.) p. 5

A Főszékesegyházi Könyvtár gyűjteménye…Kalocsa Néplap 9 (1997) 42, p. 4

A Főszékesegyházi Könyvtár jelene. Kalocsai Néplap 10 (1998) 19, p. 4

A Grősz-per előkészítése 1951. (Szerk. Szabó Csaba). Bp., : Osiris, Budapest Főváros Levéltára, 2001. p. 240-241

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923 (Szerk.Lakatos Andor) Kalocsa : Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, 2002

A kalocsai érseki könyvtár új igazgatója. Magyar Nemzet 1938. november 29. p. 9

A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai. Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár : Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2001

A Kalocsai Főszékesegyház bibliái. millecentenáriumi kiállítás. Kalocsai Néplap 8 (1996) 35, p. 9.

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár : [Gyüjteményi ismertető füzet]. Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, [2012].

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár dokumentumai. Patachich Ádám életútját bemutató kiállítás. Patachich Ádám érsek emlékezete. (Szerk. Lakatos Adél) Kalocsa, 2005. p. 89

A könyvkötő-művészetről közérthetően. Kalocsai Néplap 10 (1998) 15, p. 4

A mester, aki dőlni hagyta a nyomtatott betűtPetőfi Népe 66 (2011. okt. 25.) 250, p. 5

A névadó Katona István. Kalocsai Hírlap 2 (2006) 2, p. 14

A plébániai könyvtárakban rejlő, régi művekről jelentés adandóKalocsai Főegyházmegyei Körlevelek (1918) p. 54-55

A reformáció könyvritkaságai. Hit és élet Bács-Kiskun megyében. Kalendárium (2017) p. 68

A Szentkönyv száz ritka példánya. A Biblia lényege a szeretet. Alföldi Civil Napló 2 (2008. máj.) 5, p.5

A világ legszebb könyvtárai: A Kalocsai Főszékesegyházi KönyvtárSzép Magyarország (2006) 2, p. 4-7

Ábel Jenő: „I. [Handó] György kalocsai érsek”. Egyetemes Philológiai Közlöny 4 (1880) p. 32-44.

Adriányi Gábor: Egy „elfelejtett" kalocsai főpásztor: Klobusiczky Péter. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 9. (1997) 3–4, 19–28

Analecta poetica. Jacobus Mariosa autográf kéziratából. Szeged :Gradus ad Parnassum, 2007

Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa, 1998.

Asbóth Miklós: Összefogás a könyvtárakért. Adalékok a kalocsai írásbeliség, olvasás, könyv- és könyvtárkultúra történetéhez. Kalocsai Hírlap 7 (1995) 42, p. 4

Ásványi Ilona: Egyházi könyvtári szolgáltatási modell. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 27. évfolyam, 11. szám, 2018 november p. 3-21.

Aue, Hartman von: Der arme Heinrich. Fasssung der Handschrift Bd. Abbildungen aus dem Kaloczaer Kodex. (Hrsg. Cornelius Sommer) Göppingen : Kümmerle, 1973.

Az érseki kincsek bemutatása. Szülőföld Akadémia 4. előadás. Kalocsai Néplap 22 (2010. február 18.)

Az Érseki Könyvtár igazi kincsei. Hit és élet Bács-Kiskun megyében. Kalendárium (2009) p. 117-118.

Az irgalmasság szentéve alkalmából nyílt kiállítás Kalocsán Magyar Kurír 2016. április 4.

Bachné Kiss Katalin: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár térképészeti érdekességei. Kézirat. Szeged, 1985.

Bajnai Beke István: Gróf Csáky Imre bíboros élete és kora. Békéscsaba, 2000.

Balanyi György.: Katona István emlékezete. Magyar Kultúra (1932) 2, p. 497–503

Balás Anna: Emlékezés Haynald Lajos: A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei című művére Művészettörténeti Értesítő 29 (1980) 3-4, p. 263

Molnár G. Péter: Die deutschen Reisebeschreibungen des Felix Fabri. Die Handschriften von Dessaus und Kalocsa. Quelle & Deutung V, Budapest: Eötvös József Collegium, 2019. p. 150-167

Balogh Margit, Szabó Csaba: A Grősz-per. Bp. : Kossuth Kiadó, 2002

Bánki Éva: Handó György. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. IV. (Főszerk. Kőszeghy Péter), Bp.: Balassi, 2003, p. 24.

Baptist-Hlavatsch, Gabriel: Das katechetische Werk Ulrichs von Pottenstein. Sprachliche und rezeptionsgeschichtliche Untersuchungen, Tübingen: Max Niemezer Verlag, 1980.

Bárth János: [Sörös Imre] Adalékok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kalocsai történetéhez Cumania 3 (1975) p. 138-139

Bartók Adrienn: Adagolt és formázott gyógyszerkészítmények a tablettázás előtti időkből Orvostörténeti Közlemények (2009) 206-209, p. 171

Bartoniek Emma: Codices manuscripti Latini medii aevi. Bp. 1940.

Bedcsula, Thomas: Vita Petri Klobusitczky. Colocae: Malatin és Holmeyer, 1859

Benczekovits Beatrix: Könyvtár, paprika, borAgrárkönyvtári Hírvilág 19 (2012) 4

Benke Ferenc: A Szent Korona-másolat készítéséhez. Kalocsai Hírlap 11 (1999) 2, p. 4p. 345

Beöthyné Kozocsa Ildikó: Az egyházi könyvtárak muzeális értékeinek restaurálásaMagyar Könyvszemle 91 (1975) 2, p. 154-163

Beöthyné Kozocsa Ildikó: Az Országos Széchényi Könyvtár restauráló laboratóriumainak munkájáról. [Cliges-eposz) OSZK Évkönyv (1972) p. 91-119

Bereznai Zsuzsanna: Egy hajósi sváb legényke cselédsora a Bácskában (1938-1940) Cumania 24 (2009) p. 345

Berkovits Ilona: A Pécsi Püspöki Könyvtár festett kéziratai . Magyar Könyvszemle 61 (1937) 1, p. 34-40

Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. p. 326.

Biblia kiállítás nyílik az érseki könyvtárban. Petőfi Népe [Kalocsa környéki kiadás] 63 (2008) 92, p. 4

Biblia latina. Kalauz az Országos Magyar Iparmûvészeti Múzeum részérõl rendezett könyvkiállításhoz.. Bp., 1882. p. 273

Biblia Sacra. Régi egyházművészet országos kiállítása. Budapest, 1930. p. 149

Bibliák tárlata. Alföldi Civil Napló 2 (2008. ápr.) 4, p. 1

Bibliakiállítás. „A Szentkönyv a legleterjedtebb és a legolvasottabb könyv a világon”. Városi Hírlap 4 (2008) 15, p. 12

Bohnerné Mándity Melinda: Patachich Ádám könyvtára. Kézirat. Baja, 2008.

Bori Imre: Délvidéki olvasókönyv. [Váradi Péter] Korunk 21 (2000) 5, p. 5-81

Boromisza Nikoletta: A kalocsai székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Kézirat. Baja, 2006.

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és a helytörténet.:Helyismereti Könyvtárosok V. Országos Tanácskozása : Kiskunhalas - Kalocsa, 1998. július 15-17. Szentendre : MKE Helyismereti Kvtárosok Szerv. ; [Kiskunhalas] : Kiskunhalasi Városi Könyvtár, 1999, p. 39-45.

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kézirat katalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. : OSZK, 1989 

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Bp.: Balassi Kiadó, 1994

Boros István: A XV-XVIII. századi nyomtatványok feldolgozása a Kalocsai Főszékesegyházi könyvtárban. A XVI-XVIII. századi könyvek számítógépes feldolgozásának problémái. Bp., 1995.

Boros István: Guillelmus de Moerbeke Arisztotelész-fordítása. Magyar Könyvszemle 110 (1994) 1, p. 82-83.

Boros István: Patachich Ádám élete. Kézirat. Kalocsa, 1985

Boros, István: Bibliothek des Münsters von Kalocsa. Bp.: Balassi, 1994

Boros, István: Die Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis. Mitteilungsblatt der AKThB 40 (1993) p. 27-41

Boross Klára: Váradi Péter könyvtárának újabb kötete az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány gyűjteményében. Magyar Könyvszemle 105 (1985). 3-4, 276-280.

Bozsó Ferenc: Maulbertsch és KalocsaPetőfi Népe 29 (1974) 132, p. 3

Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapítástól a jelenkorig. Nagyvárad, 1883. 

Catalogus duplorum Bibliothecae Metrop. Eccl. Colocensis. Colocae, 1876

Comenius emlékülés Kalocsán. Kalocsai Hírlap 4 (1992) 44, p. 9

Corpus philosophorum medii aevi… Aristoteles Latinus. Codices. Supplementa altera. Ed. Laurentius Minio-Paluello. Paris, 1961. p.132.

Czagány István: Az európai orvos- és gyógyszerésztudomány feudalizmus-kori befolyása a magyarországi orvoslásra. II. XIV. sz. - 1526. Orvostörténeti közlemények (1976) 78-79, p. 164

Czajtányi István: Kalocsa XVIII. században. Katona István Társaság tanulmányai Kalocsáról. Kalocsa, 1971. p. 65-79

Czeizel Endre, Sibelka Perleberg Artur: Ulyssis Aldrovandi 1642, "A torszülöttek története" című művének ismertetése és értékelése. Orvostörténeti Közlemények (1986) 113-114, p. 9-34.

Csajágy Sándor: A "Kalocsai anyaszékes Templom” eredete, és viszontagságai. Egyházi Tár VIII. füzet (1835) Új folyam I. füzet, p. 174-188.

Csapai Lajos: A csillagászat nemzetközi évének fénypontjaKalocsai Néplap 21 (2009. március 23.)

Csapai Lajos: A kultúra kincsestárábanPetőfi Népe 25 (1970) 174, p. 5

Csapai Lajos: Boros István nagyszerű monográfiájáról. „Élvezetre és birtoklásra örökre”. Kalocsai Néplap 7 (1995) 15, p. 4

Csapai Lajos: Lopják az érseki könyvtár kincseit? Kalocsai Néplap 8 (1996) 39, p. 3

Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I-II. Bp. 1988-1993. p. 124; 824

Csapodi Csaba, Tóth András, Vértessy Miklós: Magyar könyvtártörténet, Bp.: Gondolat, 1987. p. 136

Csapodi Csaba: Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? Magyar Könyvszemle. 77 (1961) 4, p. 399-421.

Csillag a holló árnyékában: Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon. Bp. : Országos Széchenyi Könyvtár, 2008. p. 144-145 

Csillagászattörténeti ritkaságok Kalocsán.. Magyar Kurir 2009. március 12.

Csontosi János: A Bécsi Udvari Könyvtár hazai vonatkozású kézirataiMagyar Könyvszemle. 9 (1884) 1, p.158-308

Csontosi János: A kalocsai főegyházi könyvtár kéziratai ... Magyar Könyvszemle  8 (1883) 5-6, p. 275-308

Dankó László: A Szent Korona köszöntése. Petőfi Népe 53 (1998) 166, p. 2

Demsa Fatima Szabina: A kalocsai kistérség turisztikai imázsának alapjai. Kézirat. Kalocsa, é.n.

Deutsche Handschriften des Mittelalters in der Bodmeriana. Mit einem Beitrag von Karin Schneider zum ehemaligen Kalocsa-Codex. Cologny, 1994. p. 81-129

Diarium Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini, Domini Francisci Caroli Palma. Dei et Apostolicae Sedis Gratis consecrati Episcopi Colophonensis. Series Rerum Gestarum Anno Reparatae Salutis MDCCLXXXI. [MS 256]

Dobos Irma: A Kárpát-medence első ásványvíz térképe. A Kárpát-medence ásványvizei. Csíkszereda, 2004. p. 81-85

Dr. Városy Gyula és a főszékesegyházi könyvtár Kalocsai Néplap 19 (1906), 2, p. 6

Dudás Ödön: [Váradi] Péter kalocsai érsek. Századok 6 (1872) p. 716

Duka Zólyomi Norbert: Magyar—francia orvosi kapcsolatok a 18. század végéig. Orvostörténeti Közlemények (1983) 102-104, p. 167-172

Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai 1635-1970 I. - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 8. Bp., 1982. p. 22-24

Egyházi könyvtárosok tanácskozása. Petőfi Népe 49 (1994) 57, p. 3

Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Bp.: OSzK; Szeged: Scriptum Rt., 2002.

Emődi András: Kísérlet a nagyváradi R. Kat. Egyházmegyei Könyvtár rehabilitálásáraErdélyi Múzeum 64 (2002) 1-2.füzet. p. 93-97

Emődi András: Nagyváradi katolikus könyvgyűjtemények a 18. században, különös tekintettel a székeskáptalan könyvtáráraMagyar Könyvszemle 119 (2003) 4, p. 413-428

Entz Géza: Magyar főpapok művészeti és műveltségi tevékenysége a XVIII. században. Regnum (1942-1943) p. 270

Erdélyi László: A Pannonhalmi Főapátság története. Első korszak: A megállapodás és terjeszkedés kora. Bp., 1902.

Erdélyiné Zsoldos Ildikó: A könyv szerepe a XVIII. századi Magyarországon – egy kitüntetett könyvtár anyaga alapján. Kézirat. Baja, 2006.

Érdújhelyi Menyhért: A Kalocsai Érsekség a renaissance-korban. Zenta, 1899

Érsekek irgalmassága. Petőfi Népe 71 (2016. ápr. 11.) 84, p. 4

Érseki Palota. Kalocsai Hírlap 1 (2005) 13-14, p. 14

Farkas Gábor Farkas: A magyar Kopernikusz. Magyar Könyvszemle 125 (2009) 3, p. 305-322.

Farkas Gábor Farkas: Egy kalocsai ősnyomtatvány és az ÁVHMagyar Könyvszemle 130 (2014) 3, p. 370-378

Farkas Gábor Farkas: Kiegészítések a hazai Kopernikusz-példányok sorsárólMagyar Könyvszemle 126 (2010) 1, p. 112

Farkas P. József: Ámuljunk a csodán! 2000 év csillagászati kincseiből nyílt kiállítás Kalocsán. Új Ember 65. (2009. ápr. 12-19.) 15/16, p. 7

Fazekas Csaba: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923 (recenzió) Egyháztörténeti Szemle 4 (2003) 1, p. 127-131

Fehér Zoltán: Emlékezés régi árvizekre. Egy könyvritkaság ürügyén. Petőfi Népe 25 (1970) 146, p. 6

Fejér Kati: Kalocsa kincse. Bp., 2006.

Felsmann József: A Kalocsai Codex [Codex Colocensis], Bp., 1895.

Fischemé Grócz Zita: „Itt az ezer nyelven megnyíló Isteni írás... ” Biblia-kiállítás Kalocsán. EKE Hírlevél 5 (2008) 2, p. 4-5

Fischerné Grócz Zita : Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig Kiállítás a Kalocsai Érseki Könyvtárban 2009. március 20-2010. január 6. 2000 év csillagászata Kalocsán Válogatás a Kalocsai Érseki Könyvtár csillagászattörténeti ritkaságaiból. EKE Hírlevél 6 (2009) 2, p. 3-5

Fischerné Grócz Zita: "E jelben győzni fogsz!" : Egyháztörténeti kiállítás 2013. EKE Hírlevél 10 (2013) 2, p. 6-7.

Fischerné Grócz Zita: „Ezer nyelven megnyíló Isteni Írás" Új Ember 64 (2008. május 4.)18 sz. p. 7.

Fischerné Grócz Zita: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár rövid története és válogatott ritkaságai. Szíj Rezső 90 éves : írások az ünnepelt tiszteletére. (Szerk. Csohány János) Bp., : Szenci Molnár Társ., 2005, p. 188-195.

Fischerné Grócz Zita: A Szent István Egyetem és a Főszékesegyházi Könyvtár együttműködése. EKE Hírlevél. 9 (2012) 3., p. 23.

Fischerné Grócz Zita: Beszámoló az Összefogás a könyvtárakért - könyvtárak összefogása a társadalomért országos akció kalocsai programjáról. EKE Hírlevél 3 (2006) 4, p. 2-3

Fischerné Grócz Zita: Biblia latina. [Ms 267] Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 134-135

Fischerné Grócz Zita: Biblia latina. [Ms 298] Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 136-137

Fischerné Grócz Zita: Biblia.. [K 2534] Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 162-163

Fischerné Grócz Zita: Bogáti Fazakas Miklós zsoltárfordításai. (Szombatos kódex II.). Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 236

Fischerné Grócz Zita: Epistolae Pauli cum glossa Petri LombardiBiblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 139-140

Fischerné Grócz Zita: Kalocsai kincsek. Korhatár 6 (2011) 4, p. 36-37.

Fischerné Grócz Zita: Orbis. Könyvtári levelező/lap 14 (2002. jan.) 1, p.17-18.

Fischerné Grócz Zita: Patachich Ádám könyvtára. Patachich Ádám érsek emléke. (Szerk. Lakatos Adél) Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, 2005.

Fischerné Grócz Zita: Péchi Simon ima- és szertartáskönyve, zsoltárfordításai (Szombatos kódex I.) Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p. 235

Fischerné Grócz Zita: Ptolemaisztól Fényi Gyuláig. A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kiállítása. Draco 34 (2009) 135, p. 2-3

Fischerné Grócz Zita: Tájékoztatási és nyilvántartási eszközök a 18. században a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. Kézirat. Kalocsa, 2000.

Főszékesegyházi Könyvtár. Kalocsai Hírlap 2 (2006) 5, p. 14

Fraknói Vilmos: Mátyás király diplomatái. Handó György. Századok 32 (1898) p. 97-112

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1501. Bp. 1884

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek ismeretlen missáléja 1498-bólMagyar Könyvszemle 11 (1886). 1-6, p. 340-341.

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek missaleja 1498-bőlMagyar Könyvszemle 13 (1888) 1-4, p. 1-8

Fülöp Géza: A könyv és könyvtári kultúra a kapitalizmus időszakában (1789-1917). Kézirat. Bp., 1971

Gábor Erika: Az egyház szociális és karitász tevékenysége a bibliai időktől a 19. századig. Időszaki kiállítás nyílt az érseki könyvtárban. Kalocsai Néplap 28 (2016. április 12.) p. 4

Gábor Erika: Az értékes ősnyomtatvány hazatalált.. Kalocsai Néplap 26 (2014. április 27.) p. 4

Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképeKönyvtári Figyelő 48 (2002) 1-2., p. 11-27

Gál István: A piarista kollégium története. Bp., 1938

Garas Klára: Maulbertsch Magyarországon. Barokk és Maulbertsch. Veszprém, 1992. p. 173

Gerézdi Rabán: Egy magyar humanista: Váradi Péter. Magyarságtudomány 1 (1942) p. 305; 532

Gilányi Gabriella: Zenei archaizmusok és neologizmusok a 18. századi pálos zsolozsmában Zenetudományi Dolgozatok (2009) p.69-116

Gombai Zsuzsanna: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Kézirat. Baja, 2000

Grabarits István: "Itt az ezer nyelven megnyíló írás". Új Tükör 19 (1982 november 21) 47, p. 36-37.

Grabarits István: A kalocsai érseki könyvtár orvosi könyvritkaságai. Orvosi Hetilap (1982) p. 1369-1370.

Grabarits István: A szőlő és bor előfordulása a régi gyógyszerkincsben. Orvostörténeti Közlemények (2005) 190-193, p. 229-234

Grabarits István: Orvosi könyvritkaságok. Magyar Nemzet 1982. június 30. p. 8

Grócz Zita: "Liliomkert" (Nagyszombat, 1711 előtt). Bácsország (2019) 38 p. 88. 

Grősz József kalocsai érsek naplója. 1944-1946. Bp., 1995

Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől napjainkigMagyar Könyvszemle 31 (1924) 1-4, p. 13-71

Gyakorlat a könyvtárban. A hallgatók hozzáférnek a dokumentumokhoz. Petőfi Népe 67 (2012. jún. 27.) 149, p. 5

Gyenis András: Klobusiczky Péter. Hittel és tudással. Bp., 1942. p.168–174

Gyógyszerészek találkoznakPetőfi Népe 58 (2003) 145, p. 9

Halasy Gábor, Romsics Imre: Kalocsa. Kalocsa, 1993. p. 23

Halász Ferenc: Fiatal történészek konferenciája KalocsánPetőfi Népe 29 (1974) 224, p. 9

Halász Ferenc: Könyvek a kastélyban. Petőfi Népe 29 (1974) 103, p. 5

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : Ungarn. Hildesheim ; Zürich; New York, 1998.

Hang Ferenc: A kalocsai érseki könyvtárban. Kalocsai szellemi omnibus. Kalocsa : Holmeyer Ferenc Könyvnyomda 1885. p. 231-233

Hatnyelvű szótár a magyar meseírótól.Petőfi Népe 66 (2011. aug. 9. kedd) 185, p.5

Hauer Ferenc: Katona István emlékezete. Kalocsa, 1911.

Haynald Lajos. Kalocsai Néplap 40 (1916) 40, p. 1-6

Hegedűs Antal: Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége. Bp., 2010.

Heltai Nándor: Jó példaként emlegették megyénket. Az Országos Műemléki Felügyelőség továbbra is támogatja Bács-Kiskunt. Petőfi Népe 43 (1988) 257, p. 2

Heltai Nándor: KalákaPetőfi Népe 38 (1983) 229, p. 5

Hoffmann Edit: Les restes de la Bibliothequede Pierre Váradi archeveque de Kalocsa. La Bibliofilia (1926) p. 115

Hoffmann Edit. Váradi Péter kalocsai érsek könyvtárának maradványaiMagyar bibliofil szemle 2 (1925) 4, p.215-218

Hoffmann,Edit: [Handó György]. Régi magyar bibliofilek. Bp., 1929. p. 13;58;104

Honvédő hagyományaink. Petőfi Népe 53 (1998) 60, p. 8

Hopf János: Krivinai Lonovics József kalocsai s bácsi érsek emlékéül. Kalocsa, 1867.

Horváth Adrienn: "Előjelekről csak utólag látni, hogy jeleztek." Állományvédelmi interjú Baranya Péterrel, a Piarista Központi Könyvtár igazgatójával. Könyv. Könyvtár, Könyvtáros. (2019) 28. évfolyam. 5. szám. 2019. május. p. 25-35

Horváth Csilla: Katona István: A kalocsai érseki egyház története. (rezenzió) Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 (2003) 1-2, 234-236.

Horváth István: Katona István (1737-1811) a történetkutató és történetíró. Történeti Muzeológiai Szemle (2002) p. 7-16

Hubay Ilona: Missalia Hungarica: Régi magyar misekönyvek. Budapest, 1938. 

Huszár Ernő: A kalocsai főszékesegyházi /érseki/ könyvtár. Kézirat. Kalocsa, é.n.

Hyginius, Gaius Iulius: Csillagképek. Thomas de Blavis, Venetiis 1488. (Ford.: Sajó Tamás). Kalocsa :Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, 2009. /Kalocsa kincsei. 3./ CD kiadvány

Illés György: „Szakál-kódex”. Mesélő könyvtárak. Bp. : Móra, 1984, p.42-53.

Interneten a középkori kódexek! Több ezer dokumentumot digitalizáltak. Kalocsai Néplap 27 (2015. október 8.) p. 4

Ipolyi László: A Kalocsai Érsekség története. A Kalocsai Főegyházmegye schematizmusa 1975. Kalocsa, 1975

Irsai Amália Adél: A könyv szerepe a 18. századi magyar kultúrában: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár szerepe és néhány könyvritkasága. Kézirat. Baja, 2008.

Iván László: Megyei érdekességek a kódexkiállításonPetőfi Népe 40 (1985) 284, p. 5

Iványosi-Szabó Tibor: [Sörös Imre] A szabadságharc megszervezése és sikerei. A mai Bács-Kiskun megye a forradalom és szabadságharc idején. Kecskemét, 1988. p. 127-128

Jakó Zsigmond: Váradi Péter könyvtárának töredéke KolozsvárottMagyar Könyvszemle. 74 (1958) 4, p. 345-350

Jernyei Kiss János: A kalocsai székesegyház és rezidencia megújulása a 18. században. Kalocsa történetéből (Szerk. Koszta László) Kalocsa, 2000. p. 275

Jernyei Kiss János: Patachich Ádám és a kalocsai érseki rezidencia. Patachich Ádám emléke. Kalocsa, 2005. p. 67-70

Jonke, Ljudevit: Dikcionar Adama Patacica. Rad JAZU 275. Zagreb, 1949. p. 71-175

Jubileumi kiállítások nyíltak Kalocsán Mindent a missziókról, a jezsuitákról és az iskolanővérekről. Kalocsai Néplap 22 (2010. április 18.) p.4

Kalocsa büszkesége. Petőfi Népe 38 (1983) 245, p. 4

Kalocsa. [Katona István]. MTI Napi hírek 1932. október 10. p. 1

Kalocsa. [Winkler Pál]. MTI Napi hírek 1934. június 23. p. 1

Kalocsa. Az érseki palota. Főszékesegyházi könyvtár Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 2. Bp., 1911. p. 530-534

Kalocsa. Bács Kiskun m Érseki palota Főszékesegyházi Könyvtár. Oszlopokat emeltünk, hogy beszéljék a múltat. Millenniumi műemlékhelyreállítások lexikona. (Szerk. Tamási Judit). Bp., 2000. p. 212

Kalocsa. Főszékesegyházi Könyvtár. Bács-Kiskun megye kézkönyve. Bp., 1997. p. 305

Kalocsa. Főszékesegyházi Könyvtár. Vendégváró. Látnivalók Bács-Kiskun megyében. Miskolc, 2002. p. 82-83

Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon. V. (Fõszerk. Kõszeghy Péter) Bp.l : Balassi Kiadó, 2006. p. 101-102

Kalocsán. Tolna Megyei Népújság 34 (1989) 185, p. 4

Karácsonyi János: Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla. Bp., 1891.

Katona István kanonok. Kalocsai Néplap 56 (1932) 51, p. 1

Katona István születésének kétszázadik évfordulójaMTI Napi hírek 1932. október 1. p. 1

Katona István születésének kétszázados évfordulója. Kalocsai Néplap 56 (1932) 50, p. 1

Katona István. Petőfi Népe 24 (1969) 289, p. 9

Kecskeméti Gábor: Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. (recenzió) Irodalomtörténeti közlemények 100 (1996) 1-2, p. 21-27

Kékesi János: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. 1784-1964. Kézirat. Kalocsa, 1964

Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp.: Gondolat, 1988.

Kenedi Lia: Könyvkincsek Kalocsán. Képes Újság 28. (1987. szept. 19.) 38, p. 16-17

Kerny Terézia: Kalocsa. Érseki rezidencia. Bp.-Kalocsa: TKM Egyesület; Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal, 1995

Kese Katalin: A magyarországi román studiumok elindítói. Kultúra és filológia a Román Tanszék történetének tükrében - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 19. Bp., 1999. p. 118

Kettőszázötven évvel ezelőtt [Katona István]. Petőfi Népe 37 (1982) 292, p. 8

Kiállítás az irgalmasság szentévében. Hit és élet Bács-Kiskun megyében. Kalendárium (2017) p. 62-63

Kiállítás és könyvbemutató az érseki palotában. Térképkincsek Kalocsán. Kalocsai Néplap 10 (1998) 27, p. 4

Kiállítás nyílt a Főszékesegyházi Könyvtárban. A Szent Korona évezrede. Kalocsai Néplap 12 (2000) 43, 4.

Kiderül, milyen életet élt a 18. századi főpap. Kiadvány készül Patachich leltáráról. Kalocsai Néplap 26 (2014. január 30.) p. 4

Kincskeresők kincsesbányái. Sokakat vonz az alapító érsek műemlék könyvtára. Petőfi Népe 64 (2009. jan. 26) 21, p. 4.

Kisdi Klára: Mésem Fulgentius?: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Ms 383 jelzetű kéziratának vélt és valódi szerzőiről. „Mestereknek gyengyének”: Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. (szerk. Hende Fanni et.al.) Budapest: Szent István Társulat, 2020. p. 51-59

Kisdi Klára: Egy figyelemreméltó Ars notoria-töredék a Capreolus-kötet egykori kötésébőlMagyar Könyvszemle 110 (1994) 1, p. 82-83

Kiss Györgyné: Kollonitz László ősnyomtatvány-gyűjteménye. Kézirat. Kalocsa, 1995.

Klobusiczky Péter. A kalocsai főgimnázium története. Kalocsa, 1896. p. 12–14

Kmoskó Mihály: A kalocsai érseki könyvtár terracotta-hengere. Religio (1913).  LXXII. évfolyam. 1913. 1. szám. p. 11-12 

Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban.  Bp. : Interpress Kiadó és Nyomda, 1985.

Kohn Sámuel: A szombatosok. Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. Különös tekintettel Péchi Simon életére és munkáira. Bp.1889. p. 140–147.

Kókay György : A magyarországi könyvtárak és a művelődés a 18. század második felébenMagyar Könyvszemle 115. (1999) 3, p. 304-313

Komárik István: Klobusiczky Péter kalocsai érsek élete. Kalocsa, 1891

Koszta László: A kalocsai érseki tartomány kialakulása. Pécs, 2013.

Kovács Mária: Egyházi iskolák könyvtárai: múlt, jelen, jövő. Könyvtári Figyelő 39 (1993) 2, p. 238-244

Kovács Sándor Iván: Kutattam Árkádiában én is... Adalékok a magyar Árkádia-kutatáshoz. [Patachich Ádám] Irodalomtudományi Közlemények(1990) p. 711-723

Kőhalmi-Klimstein József: Vázlatok Haynald Lajos bíbornok, érsek életéből 1816-1889. Pozsony-Budapest, 1889

Kőhegyi Mihály: Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán : a Főszékesegyházi Könyvtár atlaszai, térképei (recenzió) Magyar Könyvszemle 115 (1999) 1. sz. p. 135-136

Kőhegyi Mihály: Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár atlaszai, térképei, városképei (recenzió) Magyar egyháztörténeti vázlatok 11 (1999) 1-2. sz. p. 299-300

Köllő Károly: Boros István: A Kalocsai Főegyházmegyei Könyvtár. (recenzió) Erdélyi Múzeum 57 (1995) 1-2, p. 150-152

Könyv a könyvtárrólPetőfi Népe 50 (1995) 293, p. 9

Könyvkiállítási Emlék.[Biblia MS 82]. Egyházművészet Országos Kiállításának Katalógusa. Budapest, 1930. p. 149

Könyvtárosok országos tanácskozása Kalocsán. Kalocsai Néplap 10 (1998) 29, p. 4

Kövécs Ildikó: Egy kalocsai kanonok könyvjegyzéke. Kézirat. Kalocsa, 2001.

Közszemlén az Érseki Könyvtár kincsei. Hit és Élet Bács-Kiskun megyében. Kalendárium (2012) p. 59-60

Krása, Josef: Studie o rukopisech husitské doby. Umeni 13 (1994) p. 17-50

Křišťan z Prachatic: Stavba a užií astrolábu. (Ed. Alena Hadravová, Petr Hadrava). Praha, 2001. p.82-83.

Kristófné Szabó Szerafina: A Kalocsai Főszékesegyházi KönyvtárKemlib 6 (2016) 9, p. 19-21.

Krisztus követségében. Missziók és misszionáriusok. (szerk. Fischerné Grócz Zita, Lakatos Adél, Matula Imre). Kalocsa, 2010.

Kubatovics Tamás: Biblia ritkaságokat, kultúrtörténeti kincseket láthatunk. Kiállítás a Kalocsai Érseki Könyvtárban. Petőfi Népe 63 (2008. ápr. 23.) 95, p. 4

Kúthy István: Emlékek a székesfehérvári püspöki könyvtár múltjábólSzékesfehérvári Szemle 7 (1937) p. 36-48

Lakatos Adél (szerk.): Patachich Ádám érsek emléke: Zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek (1776-1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve. Kalocsa, 2005.

Lakatos Adél: 300 éves a magyar sajtó. Válogatás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár sajtótörténeti gyűjteményéből. Kalocsai Néplap 17 (2005) 41, 18, 17 (2005) 43, 18.

Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan 260 éve. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Kalendáriuma (1999) p.146-147

Lakatos Andor: Csáky Imre, körösszegi és adorjáni gróf (1672-1732). Katolikusok Debrecenben 1715-2015 (Szerk.: Takács József). Debrecen : Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, 2015. p..409-413

Lakatos Andor: Érseki és káptalani könyvtár. A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa.1777-1923 (Szerk. Lakatos Andor). Kalocsa : Kalocsa Főegyházmegyei Gyűjtemények, 2002. p. 92.

Lakatos Andor: Félretett akták Kalocsa bíboros érseke, Haynald Lajos (1816-1891) fiókjából Episcopus, Archiabbas Benedictus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára (Szerk.: Somorjai Ádám OSB, Zombori István) Bp. : METEM, 2016

Lakatos Andor: Gróf Zichy Gyula a kalocsai érseki széken. Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére (Szerk. Horváth István, Kikindai András). Bp.-Pécs, 2007. p. 111-133 5

Lakatos Andor: Haynald Lajos élete és kora (1816-1891). Doktori disszertáció, Bp. : ELTE BTK, 2003.

Lakatos Andor: Katona István. A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. p. 131-133.

Lakatos Andor: Palma Ferenc Károly. A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. p. 148

Lakatos Andor: Patachich Ádám mint főpap – a nagyváradi püspöki és kalocsai érseki széken (1759-1784). Patachich Ádám érsek emléke. (Szerk. Lakatos Adél). Kalocsa, 2005, p. 26-39

Liliomkert a könyvtárban. Rodostóról került Kalocsára az imakönyv. Petőfi Népe 66 (2011. júl. 28. csütörtök) 175, p. 5

Löffler Erzsébet: Főpapi könyvtárak a XVIII. századi MagyarországonAgria 47 (2011) p. 191-204

Lukinich Imre: Katona István emlékének. Kalocsai Néplap 56 (1932) 50, p. 1-2

Luther és Erasmus kézjegye. Ritkaságok az Érseki Könyvtár gyűjteményéből. Kalocsai Néplap 2011. április 10.

Luther mint költő. Kalocsai Néplap 4 (1881) 36, p. 308

Lüktet Kalocsa szíve - kétmilliárdból szépül meg az érseki város. Magyar Nemzet 76 (2013. szept. 6) 243, p. 14

Madas Edit, Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig, Bp. é.n. p. 75

Mádi Dóra: A magyar nyelvű RMK-k a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár állományában. Kézirat. Baja, 2008.

Makrai Sonja: Bibliai művészet országszerte. Magyar Nemzet 71 (2008. szeptember 1.) 239, p.14

Málnási Ödön: Gróf Csáky Imre bíbornok élete és kora 1672-1732. Kalocsa, 1933.

Marek, Jindrich: Nebesky zebrík: Pozdné stredovéké modlitební knihy ze sbírek Národni knihovny CR. Scriptorium, 2019. http://www.scriptorium.cz/index.html?search=2&sbookSeries=-1

Márton Mátyás: Váradi Péter kalocsai érsek élete. Bp., 1883.

Matula Imre: Patachich Ádám nagyváradi ősnyomtatványgyűjteménye. Kézirat. Baja, 1999

Mayer Ferenc Kolos: Egy XIV. századi kéziratos orvosi tankönyv. Orvosi Hetilap (1927) 30, p. 857-858

Megnyílt a Katona István emlékét idéző tárlat Kalocsán. Alföldi Civil Napló 2011. augusztus 17.

Mendlik Ágoston: IX. Pius római pápa és a magyar püspöki kar, vagyis főpapok és egyháznagyok életrajzgyűjteménye. Pécs, 1864.

Mészáros István: Közös kincsünk – a könyvek könyve. Új Ember 64 (2008. június 1.) 12, p. 7.

Missale romanum. Régi egyházművészet országos kiállítása. Budapest, 1930. p. 152

Mojzer Miklós: Architectura Civilis. II.Oswald Gáspár. Művészettörténeti Értesítő 6 (1957) p. 103-118

Monográfia. Petőfi Népe 28 (1973) 279, p. 2

Monok István, Buda Attila: A magyar bibliofília képeskönyve. Bp. : Korona Kiadó, 2006, p. 72-83.

Monumentális városképek. Ritkaságnak számító topográfiai sorozat. Petőfi Népe 66 (2011. szept. 27.) 226, p. 5

Murányi Károly: Képek Kalocsa egészségügyének történelméből. Kalocsa : Árpád RT., 1935. p. 5-9.

Művelődéstörténeti források a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár KézirattárábanMagyar Könyvszemle 110 (1994) 2, p. 193-198

Nagy évfordulók ünnepe – Könyvtörténeti séta az Érseki Könyvtárban. Alföldi Civil Napló (2011) 1, p. 4

Nagy Levente: Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române Magyar Nyelv 106 (2010.) 3, p. 368-371

Nemzetközi Karitász kiállítás ajánlásaKalocsai Főegyházmegyei Körlevelek (1938) p. 22

Olvashatatlanul apró betűk. Galénosz-kódex - a gyógyítás forrása. Petőfi Népe 65 (2010. dec. 28.) 301, p. 5

Ordas Iván: A kalocsai érseki- könyvtárTolnai Népújság 1 (1990) 170, p. 7

Országos katolikus gyűjtemények. Magyar Múzeumok 7 (2001. Tél) 4, p. 7-8

Orvosi könyvritkaságokPetőfi Népe 17 (1982) 132, p. 8

Összeesküvés a nép ellen. (A Grősz-per és annak tanulságai) Bp., 1951.

Összefogás a könyvtárakért. [Kalocsai] Hírlap 2 (2006) 41, p. 1-2

Pados János: Szécsény Pál kalocsai érsek életrajza. Pest, 1862

Pálfalvi Lajos: Művészi könyvkötések és ezek történeti jelentősége. Előadás a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár jelentősebb könyvkötéseiről. Kalocsa, 1998. március 26.

Páli töredékek – Satipatthana Sutta. (ford. Novák Tibor) Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, 1997

Pallós Tamás: Kövek, könyvek – kincsek. Kalocsa első ezer évének kulturális élete. Új Ember 58 (2002. márc. 31./ápr. 7.) 13-14, p. 13

Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára. (Szerk. Lakatos Adél). Kalocsa, 2013.

Patachich Ádám: Dictionarium latino-illyricum et germanicum. Kézirat. 1772–1779.

Pauler Tivadar: Vajkovits Imre. Adalékok. Bp., 1864. p. 81

Péchy Simon Szombatos imádságos könyve. Egyetemes Filológiai Közlöny 40 (1916) 2, p. 128-130

Pfändtner, Karl Georg: Die Handschriften des Lehrbüchermeister. Codices Manuscripti: Supplementum 4. Purkersdorf :Verlag Brüder Hollinek, 2011, p. 149-150.

Pintér Imre: A kalocsai főszékesegyház 1000-1942. Bp., 1942

Psaltérium. Magyar Zsoltár, kit az üdőkbeli históriák értelel szerén fordított Bogáti Fazakas Miklós. Bp., 1979

Psalterium. Régi egyházművészet országos kiállítása. Budapest, 1930. p. 162

Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig. Múzeumcafé, 3.(2009. jún.-júl.) 3, p. 13

Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig. Válogatás a Kalocsai Érseki Könyvtár csillagászattörténeti ritkaságaiból kiállítás a Csillagászat Nemzetközi Évének tiszteletére. Alföldi Civil Napló (2009) 3, p.4

Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig. Válogatás a Kalocsai Érseki Könyvtár csillagászattörténeti ritkaságaiból. 2009. március 20.

Pulszky Ferenc: „Bisticci Vespasiano Janus Pannoniusról és [Handó]György kalocsai érsekről”. Budapesti Szemle 1 (1873), 3, p. 277–290.

Radó Polikárp : Vidéki könyvtáraink középkori kódexeiMagyar Könyvszemle 67 (1943) 1, p. 61-64

Radó Polikárp: Hazánk legrégibb liturgikus könyve: a Szelepchényi-kódex. Magyar Könyvszemle. (1939) 4, p. 352-412

Radó Polikárp: Libri liturgici manuscripti Bibliothecarum Hungaricae et limitropharum Regionum. Bp., 1973.

Radó Polikárp: Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Budapest, 1944. 

Radocsay Dénes, Soltész Zoltánné, Szántó Tibor: Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon. Bp. 1969.

Régi csillagászati könyvek kiállítása. Könyvtári levelező/lap 21 (2009. márc.) 3, p. 35

Rendőrök az Érseki Könyvtárban. Harminc rendőr tekintette meg a Bibliakiállítást. Városi Hírlap 4 (2008) 24, p. 4

Rennemé Várhidi Klára: Fejezet Kalocsa XVIII. századi zenetörténetébőlZenetudományi Dolgozatok (1990-1991) p. 50

Rezsabek Nándor: Csillagászattörténeti ritkaságok az érseki könyvtárban. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár "2000 év csillagászati könyveiből Kalocsán - Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig" című kiállításáról. Evangélikus Élet 74 (2009) 34-35, p. 27.

Ritka könyvek. Petőfi Népe 53 (1998) 27, p. 9

Ritka orvosi könyvek… Kalocsai Néplap 10 (1998) 6, p. 4

Rokay Zoltán: Carl von Linné és a teológiaCredo 14 (2008) 1-2, p. 35-50

Romsics Ignác: A magyar történetírás évszázadai [Katona István] Korunk 3 (2011) 5, p. 5

Romsics Imre: Az ezeréves Kalocsa. [Handó György ,Váradi Péter, Geréb László] Honismeret 29 (2001) 4, p. 10-24

Rozsondai Marianne: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványainak kötéseiről. Fülöp Géza emlékkönyv (Szerk. Barátné Hajdú Ágnes). Bp., : ELTE, 1999. p. 159-165

Rozsondai Marianne: A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig. Budapest: Kossuth Kiadó, 2019. 41, 106, 396-397 p. 

Sajó Géza, Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulorum, quae in bibliothecis publicis Hungariae assenvantur, Bp., 1970

Sarbak Gábor: Wehli Tünde-Boros istván: Bibliák Kalocsán. (recenzió). Magyar Könyvszemle 115 (1999) 2, 265-266

Sárisáptól Csobánkán át Nyergesújfaluig. [Kákonyi Gellért]. 24 óra 18 (2007) 269, p. 4

Sarkadi László: Híres magyar könyvtárak. Kritika 15 4. sz. (1986. ápr.) 4, p. 39

Sas Tamás: Az 500 éves bizonyítékKalocsai Néplap 25 (2013. május 5.) p. 4

Sas Tamás: Páratlanul értékes könyvek láthatók az Érseki Könyvtár kiállításán. Habent sua fata libelli – a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Kalocsai Néplap 2013. április 25.

Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban: A középkori magyar zsidóság könyvkultúrája. Bp., 1969.

Scheiber Sándor: Középkori héber kéziratok Magyarország könyv- és levéltárainak bekötési tábláibanMagyar Könyvszemle (1957). p. 106-110

Schóber Anita: Bevezetés a vezetési ismeretekbe: : Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár bemutatása. Baja : EJF, 2006.

Seres Szilvia: Az érseki palota története. Kézirat. Kalocsa, 1993

Soltész Zoltánné: A szocialista országok ősnyomtatvány-könyvtárosainak berlini konferenciája (1959. augusztus 11-13) Magyar Könyvszemle 76 (1960) 5. foly. 1, p. 51-54

Soltész Zoltánné: Neves possessorok újabban felismert kötetei II. Magyar Könyvszemle  113 (1997) 3, p. 266-281

Soltész Zoltánné: Valentin Geyßter nürnbergi nyomdász 1552-ben kiadott magyar vonatkozású egyleveles krónikája Magyar Könyvszemle 111.(1995) 1, p.15-24

Sörös Imre. 1848/49 és ami utána következett. (Szerk. Lakatos Andor,Sarnyai Csaba Máté) Kalocsa, 2001. p. 230-231

Staud Géza: Patachich Ádám latin operája. Magyar kastélyszínházak II. Bp., 1963. p. 35-90

Stojkovski Boris: Egy bizánci könyv a reneszánszi BácsonA Magyar tudomány napja a Délvidéken, Újvidék, 2011. p. 259-267 

Sujánszky Antal: Gróf Nádasdy P. Ferencz néhai kalocsai érsek. Pest, 1855 

Sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések. Bp. 1973. p. 91

Szabados György: Katona István: A kalocsai érseki egyház története (recenzió) Irodalomtörténeti Közlemények 107 (2003) 2-3. füzet. p. 345-349

Szabó Judit: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és az Egri Főegyházmegyei Könyvtár digitalizálási tevékenységének összehasonlítása. Kézirat. Jászberény, 2015.

Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. Bp., 1879.

Szabó Zoltán: A boszorkánysággal vádolták Az orvosnak menekülnie kellett. Petőfi Népe 66 (2011. jún. 7.) 132, p. 5

Szabó Zoltán: A világmindenség központja. Copernicus fő műve igazi ritkaság. Petőfi Népe 66 (2011. márc. 22.) 67, p. 5

Szabó Zoltán: Agyagtáblába vésett üzenet. Ékírásos pecséthenger Kalocsán. Petőfi Népe 65. (2010. okt. 26. kedd) 249, p. 5

Szabó Zoltán: Az emberektől a csodalényekig. A természet könyve az érseki palotában lakik. Petőfi Népe 66 (2011. febr. 1. kedd) 26, p. 5

Szabó Zoltán: Báránybőrbe bújt Biblia latina. Ritkaságok a 150 ezres gyűjteményből Petőfi Népe 65 (2010. nov. 9. kedd) 260, p. 6

Szabó Zoltán: Egykor Luther Bibliája volt. Német nyelvű vers díszíti a második lapot. Petőfi Népe 66 (2011. ápr. 7. csütörtök) 81, p. 14

Szabó Zoltán: Furcsa fekete kóc a máriaüveg alatt. A Szakáll-kódex rejtélyei a kalocsai érseki könyvtárban. Petőfi Népe 65 (2010. dec. 14.) 290, p. 5

Szabó Zoltán: Gyönyörködtető miniatúrák. Zsoltárillusztrációk - kicsit másképpen. Petőfi Népe 65 (2010. dec. 1.) 279, p. 5

Szabó Zoltán: Írott pálmalevelek a könyvtárban Levelenként 7-8 sor kézírás fért a különleges "papírra". Petőfi Népe 66 (2011. júl. 1.) 152, p. 14

Szabó Zoltán: Látogasson el velünk az érseki könyvtárba! Hetente jelentkező rovatunkban igazi kincsek nyomában járunk. Petőfi Népe 65 (2010. okt. 5.) 232, p. 5

Szabó Zoltán: Mérföldkő az orvoslásban. Kivégzőhelyeket is látogatott a szerző. Petőfi Népe 66 (2011. márc. 1) 50, p. 5

Szabó Zoltán: Nagy évfordulók ünnepe. Könyvtörténeti sétára várják az érdeklődőket. Petőfi Népe 66 (2011. máj. 12.) 110, p. 14

Szabó Zoltán: Nyit az érseki bibliotékaPetőfi Népe 66 (2011. márc. 31) 75, p. 5

Szabó Zoltán: Ritkaság: illuminált kódex. Az egyetemi oktatás nélkülözhetetlen kellékei voltak. Petőfi Népe 65 (2010. nov. 16.) 266, p. 5

Szabó Zoltán: Torzszülöttek és szörnyek. A különös lények kételyeket ébresztettek. Petőfi Népe 66 232. sz. (2011. okt. 4.) 232, p. 5

Szabó Zoltán: Vénusz - Színes üvegeken át. Mozgatható égitestek a könyv lapjain. Petőfi Népe 66 (2011. febr. 9. szerda) 3, p. 5

Szabó Zoltán: Világkrónika furcsa szörnyekkel. Igazak a Schedel-krónika regéi a tányérajkúakról. Petőfi Népe 65 298. sz. (2010. dec. 23.) 298, p. 14

Szalai Béla: Egyetlen tétel. Egy ősnyomtatvány az 1950-es évek koncepciós pereinek útvesztőjében. Magyar Nemzet 76 (2013. febr. 2.) 32, p. 33

Szalontai Anikó „Ki ne csodálhatná minden dolgok alkotómesterét…" Új Ember 65.(2009. márc. 22.) 12, p. 7

Szalontai Anikó: Tanítvánnyá tenni mindennépet. Missziótörténeti kiállítások Kalocsán. Új Ember 66 (2010. ápr. 4-11.) 14-15, p. 16

Szarvas Gábor: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár története és jelene. Kézirat. Pécs, 2000

Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a 18. században: főpapok és főurak, nemesek és polgárok gyűjteményei. Bp., 1939.

Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán. Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, 1998

Százharminc éve. [Winkler Pál]. Petőfi Népe 44 (1989) 21, p. 8

Székely Ottokár: Kalocsa múltjából és jelenéből. Katholikus Szemle 45 (1931) 9, 712-714

Székelyné Körösi Ilona: Gyetvai Péter könyvérőlPetőfi Népe 48 (1993) 56, p. 4

Szelestei N. László: Hamis impresszumú könyvek a 18. századi Magyarországon (Magyar nyelvű evangélikus énekeskönyvek) Az Új zengedező mennyei karMagyar Könyvszemle 99 (1983) 3, 297

Szelestei N. László: Ismeretlen magyarországi nyomtatványok adatai Katona István adatgyűjtésében. Magyar Könyvszemle 110 (1994) 4, p. 417-423.

Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexekArs Hungarica 17 (1989) 1-2., p. 6-12

Szelestei N. László: Művelődéstörténeti források a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattárában. Magyar Könyvszemle. (1994) 2, p. 193-198.

Személyi változások [Kékesi János]. Kalocsa Főegyházmegyei Körlevelek (1962) p. 14

Személyi változások [Szommer Károly] Kalocsa Főegyházmegyei Körlevelek (1956) p. 13

Személyi változások [Szommer Károly] Kalocsa Főegyházmegyei Körlevelek (1961) p. 8

Szigethy László: Megújult a Kalocsai Érseki Főkönyvtár. Új Ember 58 (2002. szept. 1.) 35, p. 16

Szigeti Kilián: A Szelepchényi-kódexMagyar Könyvszemle. (1961) 4, p. 363-370.

Szittyai Dénes: Haynald Lajos kalocsai bíboros érsek élete. A Jézus-társasági kalocsai kath.. érseki főgimnázium értesítője (1916) p. 3-43; (1917) p. 3-65

Szombatosok könyvei. Nyomtatásban nem jelenhettek meg. Petőfi Népe 66 (2011. jan. 18. kedd) 14, p. 5

Szörényi László: A megváltozott hagyomány..Folklór, irodalom, művelődés a XVIII. században. (Szerk.Hopp Lajos, Küllős Imola,Voigt Vilmos). Bp. 1988. p. 379-391

Szörényi László: Latin nyelvű Árkádia a tizennyolcadik századi Magyarországon Irodalomtörténeti Közlemények (1981) 2, p. 185-186

Szörényi László:: Palma Ferenc Károly történetírói munkássága. Studia Hungarolatina. Bp., 1999. p. 138–168

Szent Pál levelei Petrus Lombardus glosszáival [MS 371] (DVD kiadás). Kalocsa kincsei (Szerk. Gócz Zita, Sajó Tamás) 2007.

Takács Karolina: A könyvtári szolgáltatások elérhetőségei az Interneten. Kézirat. Kalocsa, 2004.

Takács Karolina: A szoftveres munkacsoport megbeszélése. EKE Hírlevél 2 (2005) 1,. p. 2-3

Takács Karolina: Digitalizálás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. Kézirat. Szeged, 2007. 

Térképkincsek Kalocsán. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Kalendáriuma (1999) p. 148

Térképkincsek KalocsánPetőfi Népe 53 (1998) 194, p. 5

Tímár Kálmán: A kalocsai főszékesegyház régi könyvtára. Religio 68 (1909) 43, p. 680-681

Tímár Kálmán: A régi Kalocsa képeskönyve. Kalocsai Néplap 57 (1933) 7, 2-3

Timár Kálmán: Jókai levelei Haynald érsekhezNapkelet 8 (1930.) 9, p.907-909.

Tímár Kálmán: Katona István letelepedése Kalocsán. Kalocsai Néplap 56 (1932) 53, p. 2-3

Timár Kálmán: Kisfaludy Sándor síremlékeGyőri Szemle 1 (1930) 7-8, p. 268-270

Timár Kálmán: Kreskay ismeretlen latin verse Egyetemes Filológiai Közlöny 53 (1929) 4, p. 60.-63

Timár Kálmán: Madách levele Haynald Lajoshoz. Irodalomtörténeti közlemények 40 (1930). 2, p.228- 229

Timár Kálmán: Palma Ferenc Károly önéletrajza. Egyházi Lapok 58 (1935) p. 267-269

Timár Kálmán: Simonyi Zsigmond levele Haynald érsekhezIrodalomtörténeti közlemények 41 (1931) 3, p. 332-333

Timár Kálmán: Temesvári Pelbárt arcképe. Religio 68 (1909) 42, p. 659-660

Timár Kálmán: Toldy Ferenc és Haynald LajosIrodalomtörténeti közlemények 41 (1931) 2, p. 224-228

Tóth Sándor Attila: Analecta poetica [Jacobus Mariosa autográf kéziratából]. Szeged, 2007.

Tóth Sándor Attila: Rómából a Pannon Árkádiába: Patachich Ádám fiók – Árkádiája Nagyvárad – Kalocsa. Budapest: METEM, 2004

Tóth Tamás: „Nem annyira főpapotok, mint inkább atyátok.” Patachich Gábor Kalocsa-bácsi érsek(1733-1745). Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Pécs, 2009. p. 122-135

Tóth Tamás: A Kalocsa-bácsi érsekek a barokk végétől a kegyezésig. Deliberationes 4 (2011) 1, p. 171-185

Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása. Bp.-Kalocsa, 2014.

Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmnegye megújítása Patachich Gábor és Patachich Ádám idején (1733-1784). Kalocsa, 2014.

Tóth Tamás: Patachich Gábor, Patachich Ádám és a katolikus reform Magyarországon. A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye példája. (1733-1785). A tudomány keresztútjain. Kalocsa, 2007. p. 227-243

Tömpe Péter: Alkímia és középkori orvoslás. A Kalocsai Érseki Könyvtár ritkasága Természet világa 145 (2014. okt.) 10, p. 434-437

Török Beáta: Egyházi könyvtárak konferenciája. Könyvtári Levelezõ/lap 16 (2004) 7, p. 12-13

Török József : Haynald bíboros emlékezete : halálának centenáriuma alkalmából Kalocsán elhangzott előadások. [Kalocsa] : Kalocsai Érsekség : TIT Kalocsai Tagszerv., 1991 [!1992]

Török József, Legeza László: A kalocsai érsekség évezrede. Bp. : Mikes Kiadó, 1999.

Török József: Grősz József. Újvidék, 1995

Török József: Századunk főpapjai. Grősz József. Szeged, 1992.

Udvardy József : A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban. Bp. : METEM, 1992.

Udvardy József: A kalocsai érsekek életrajza (1000-1526). Köln: Görres Gesellschaft , 1991. p. 238-239; 332

V. Windisch Éva: Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag feltárása a XIX. század elején. Levéltári Közlemények 37 (1966) 1, p. 85

Ványi Ferencz dr.: Nagyvárad visszafoglalása a töröktől 1692-ben [Winkler Pál] Hadtörténelmi Közlemények 18 (1917) p. 71-72

Varga Lajos: Kalocsa és vidéke. Kalocsa, 1927

Vázlatok Haynald Lajos bíbornok, érsek életéből : 1816-1889 (Szerk. Kőhalmi-Klimstein József.). Pozsony ; Budapest : Stampfel, 1889.

Véber János : Az idősebb Filippo Beroaldo és Váradi Péter barátsága könyvajánlások tükrében Magyar Könyvszemle 122 (2006) 4, p. 397-419

Vértessy Miklós: Patachich Ádám ősnyomtatvány gyűjteménye. Magyar Könyvszemle (1968) p. 54-61

Vida Mária, Kádár Zoltán, Jautsits Gabriella: Kísérő tanulmány  J. Sambucus [Zsámboki János] Mediconi icones. Lyon :Plantin, 1603. Reprint: Magyar Orvostörténeti Társaság, Bp., 1985.

Vida Mária: A reneszánsz orvostörténeti munkája, a „Medicorom Philosophorumque Icones". Orvostörténeti Közlemények (1985) 109-112, p. 181-194

Virág Zsolt: A kalocsai érseki palota. Magyar Kastélylexikon 2. Bács-Kiskun megye kastélyai és kúriái. Bp., 2004.

Virág Zsolt: Kalocsai érseki kastély/palota. Magyar kastélylexikon. Bács-Kiskun megye kastélyai és kúriái. Bp., 2003. p. 50-55

Vizkelety András: Beschreibendes Verzeichnis der Altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. II. kötet, Bp., 1973.

Vizkelety András: Neue Fragmente des mhd. Cliges-Epos aus Kalocsa (Ungarn). Zeitschrift für Deutsche Philologie 88 (1969). p. 409-432.

Wehli Tünde, Boros István: Bibliák Kalocsán. Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, 1996.

Wehli Tünde: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár cseh psalteriumának illusztrációi. Kalocsa történetéből. (szerk. Koszta László) Kalocsa, 2000. p. 97-109.

Wehli Tünde: Megjegyzések Váradi Péter Decretálisának kifestéséhezMagyar Könyvszemle. (1985) 3-4, p. 280-287

Winkler Pál: A kalocsai érseki kastély és főszékesegyházi könyvtár története. Kalocsa : Árpád Rt., 1932

Winkler Pál: A kalocsai érseki lak. Kalocsa Néplap 37 (1913. márius 22.) p. 2-3

Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig. Kalocsa, 1935. p. 83-86

Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érsekség. Történeti összefoglaló. Kalocsa, 1926. p. 42

Winkler Pál: A kalocsai főszékesegyházi könyvtár keletkezése és fejlődésének története. Kalocsai Néplap 24 (1901) 21, p. 3-4; 24 (1901), 22, p. 2-4; 24 (1901) 24, 3-4; 24 (1901) 24, 2-3

Winkler Pál: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratainak repertoriuma. Kalocsa, é.n.

Winkler Pál: A papnevelés története a kalocsai egyházmegyében. Kalocsa, 1934

Winkler Pál: Kalocsa története. Kalocsa, 1926.

Winkler Pál: Kalocsa. Főszékesegyházi Könyvtár. Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt vármegye II. Bp., 1911. p. 529-534

Winkler Pál: Katona István történetíró és a Főszékesegyházi Könyvtár. Utóhang a Katona ünnepélyhez. Kalocsai Néplap 56 (1932) 52, p.2

Winkler Pál: A kalocsai főszékesegyház” c. műve ajánltatik. Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek (1929) p. 57

Zvara Edina: Boros István: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár (recenzió) Magyar Könyvszemle 112 (1996) 1, p. 137-139

Zsiga Ferenc: Habsburg Ottó fogadására készül Kalocsa. Petőfi Népe 47 (1992) 162, p. 1

Zsiga Ferenc: Megújult a kétszáz éves rezidencia. Kalocsai Néplap 3 (1991) 46, 3

Zsoltároskönyv. Psalterium cum canticis. CD kiadás.