Adatkezelési tájékoztató

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár (székhely: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1; „Könyvtár”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait az elektronikus könyvtárral kapcsolatban:
1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő
A személyes adatok adatkezelője a Könyvtár (székhely: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.).
A Könyvtár adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, ami az adatvédelmi tisztviselő kinevezését szükségessé tenné.
2. Az adatkezelés célja és jogalapja
A Könyvtár a személyes adatait (i) az elektronikus könyvtár használatának biztosítása, belépés biztosítása az elektronikus könyvtárba, jelszó visszaállítása, (ii) a digitalizált könyvek használatának lehetővé tétele, az elektronikus könyvtár használata során történő kapcsolattartás és (iii) a kutatók egymással való kapcsolattartásának lehetővé tétele és elősegítése céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja
◦ az elektronikus könyvtár használatának biztosítása, belépés biztosítása az elektronikus könyvtárba, jelszó visszaállítása tekintetében a szerződés teljesítése (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése b);
◦ a digitalizált könyvek használatának lehetővé tétele, az elektronikus könyvtár használata során történő kapcsolattartás tekintetében a szerződés teljesítése (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése b);
◦ az elektronikus könyvtár használata biztonságának fenntartása, visszaélések megakadályozása tekintetében a Könyvtárjogos érdeke (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése f). A Könyvtár jogos érdeke, hogy az elektronikus könyvtár kialakítása és használata során az adatbiztonságra vonatkozó kötelezettségeket betartsa és azok betartását ellenőrizze.
3. Személyes adatok címzettjei
Az elektronikus könyvtárral kapcsolatos személyes adatokat a Könyvtár a rendszergazda részére teszi hozzáférhetővé.
4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama
◦ az elektronikus könyvtár használatának biztosítása, belépés biztosítása az elektronikus könyvtárba, jelszó visszaállítása tekintetében 1 év;
◦ a digitalizált könyvek használatának lehetővé tétele, az elektronikus könyvtár használata során történő kapcsolattartás tekintetében 1 év; és
◦ az elektronikus könyvtár használata biztonságának fenntartása, visszaélések megakadályozása tekintetében 1 év.
5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Könyvtárral a kalbib@asztrik.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.
Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:
5.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Könyvtártól arra vonatkozóan, hogy kezeli-e az Ön személyes adatait.
5.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a Könyvtártól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
5.3 Törléshez való jog
A Könyvtár az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.
A Könyvtár a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Könyvtárra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben a Könyvtár indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Könyvtárnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) a Könyvtár jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a Könyvtárat, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a Könyvtárnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
5.5 Tiltakozáshoz való jog
Érdekmérlegelési teszt alapján meghatározott jogos érdeken alapuló esetén Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
6. Jogsértés esetén tehető lépések
6.1 Amennyiben álláspontja szerint a Könyvtár megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Könyvtárral a kalbib@asztrik.hu e-mail címen.
6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
        Levelezési cím:     1530 Budapest, Pf.: 5.
        Cím:         1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
        Telefon:         +36 (1) 391-1400
        Fax:         +36 (1) 391-1410
        E-mail cím:     ugyfelszolgalat@naih.hu.

Hatályos 2019. október 25. napjától