A Könyvtár használatának rendje, szolgáltatásai

16.) Nyilvános könyvtár lévén elvileg a könyvtár használóinak köre nem korlátozott. A történeti állományrész használata azonban a kulturális örökség védelme érdekében – az alábbiakban részletezett esetekben és módon – korlátozott.

17.) A Könyvtár munkanapokon, (H-P) 9-17 óra közötti nyitvatartási időben biztosítja az olvasóteremben az olvasók könyvtári ellátását. Az olvasók a raktártermekbe nem léphetnek be. A könyvtár szolgáltatásai az olvasók regisztrációja, ill. beiratkozása után vehetők igénybe. Az ingyenes szolgáltatások (1997. évi CXL tv. 56. §, 2. bekezdése alapján) a következők:
a.) a könyvtár olvasótermének látogatása
b.) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben olvasása
c.) állományfeltáró eszközök használata
d.) információ a könyvtár használatáról, szolgáltatásairól

18.) A Könyvtár biztosítja a szaktájékoztatást az egyházmegye története, teológia, vallásos irodalom, művelődéstörténet és vallástörténet területén.

19.) A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönbe veheti a könyvtárhasználati szabályzatban felsorolt dokumentumokat. A beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A könyvtárhasználati szabályzat alapján kölcsönözni az 1920 után keletkezett nyomtatott könyvtári dokumentumokból lehet. A kéziratok és folyóiratok, valamint az 1920 előtti dokumentumok kölcsönzési korlátozás alá esnek, kölcsönzésüket a könyvtárvezető engedélyezheti. Az 1850 előtt kiadott művek kölcsönzése esetén a könyvtárvezető a fenntartó képviselőjével is egyeztet, s az ilyen dokumentumok kölcsönzése csak a fenntartó tudtával és jóváhagyásával történhet.

20.) Az olvasó a kölcsönzött dokumentumért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A megrongált vagy elveszett dokumentumokat eredetiben vagy másolatban kell megtérítenie. Ha a könyvtár használója a kölcsönzött dokumentumokat a kikölcsönzési határidő után ismételt felszólításig nem adja vissza, akkor őt a könyvtár vezetője a könyvtár használatából kizárhatja.

21.) Védett dokumentum csak a könyvtárvezetői engedéllyel kutatható, melyhez a kutatónak valamely tudományos szerv (egyetem, főiskola, kutatóintézet) képviselőjétől írásos ajánlást szükséges bemutatnia.

22.) Mivel a Könyvtár tagja a könyvtárközi kölcsönzési hálózatnak, ezért az általános könyvtárközi kölcsönzési szabály szerint kölcsönöz könyveket más könyvtáraknak. A védett állományból való könyvtárközi kölcsönzési egyedi elbírálás alá esik, figyelembe véve a dokumentum ritkaságát, értékét és állapotát.

23.) A Könyvtár biztonsági- és kutatási célú másolatokat (fotók, mikrofilmek, fénymásolatok, digitális másolatok) készíttet és készít az őrizetében lévő dokumentumokról, s a másolatokat külön díjszabásban rögzített áron a megrendelők-kutatók rendelkezésére bocsátja. A másolatokat nyilvántartja-rendszerezi, elkészítésükhöz a könyvtári anyagot gondosan előkészíti. A reprodukciós eljárás a dokumentumok fizikai állapotát nem veszélyeztetheti.