Gyűjtőkör, illetékesség

10.) A könyvtár gyűjtőkörét jellege, alapfeladata és a működési területe (az egyházmegye földrajzi helyzete, és regionális szakirodalmi ellátás, valamint az általános dokumentum-ellátásban való részvétel) határozza meg.

11.) A gyűjtőkör tartalmi szempontjai:
a.) Főgyűjtőkör: teológiai tudományos művek, lelkipásztori irodalom, lelki olvasmányok, katolikus szépirodalom, a muzeális régi könyvállomány feldolgozásához-használatához szükséges munkák, a Főegyházmegye helytörténete és egyháztörténete, a Főegyházmegye püspökeinek, papjainak tudományos és irodalmi tevékenységére vonatkozó dokumentumok.
b.) Mellékgyűjtőkör: világképet alakító és fejlesztő tudományos művek, történelmi-egyháztörténeti munkák, társadalomtudományok

12.) A gyűjtőkör a dokumentumok típusa szerint:
a.) Írásos dokumentumok: könyv, periodikum (hetilap, folyóirat, egyházi testületi kiadványok) évkönyvek (almanach, naptár, iskolai értesítő, sematizmus), kották. A műfaj szempontjából: tudományos szintézisek, összefoglaló munkák, egyházi szépirodalom, zeneművek, monográfiák, tanulmányok, tankönyvek (elsősorban hittankönyvek), segédkönyvek (szótárak, lexikonok) helyismereti művek (területi, személyi, nyomdai stb. szempontok szerint).
b.) Ikonográfiai: térképek, metszetek, fényképek.
13.) A Könyvtár állománya egységes gyűjtemény, mely a következő külön gyűjteményekkel rendelkezik:
a.) Kézirattár
b.) Ősnyomtatványtár
c.) Aprónyomtatványok tára
d.) Folyóirat-periodika gyűjtemény
e.) Metszettár
f.) Térképtár
g.) Fényképtár
h.) Helyismereti gyűjtemény
i.) Kölcsönzési és szabadpolcos állomány
j.) Bélyeggyűjtemény

14.) Az alapító szándéka szerint a Könyvtár hatáskörébe tartozik az elhunyt püspökök, kanonok, valamint a világi papok könyvhagyatékának és kéziratos munkáinak (tudományos, irodalmi művek) minél teljesebb begyűjtése. Állományát vásárlás és ajándékozás útján is gyarapítja. A beérkező kiadványok között található duplumokat, a gyűjtőkörbe nem illő műveket nyilvántartás vezetése mellett értékesíti, vagy más egyházi intézménnyel folytatott kiadványcserében hasznosítja.

15.) A Könyvtár szakmailag a Főegyházmegye területén-szerveinél lévő teljes muzeális, régi könyvállomány gondozásában illetékes. A régi könyvekkel rendelkező plébániák könyvtárainak jegyzékeit gyűjti és őrzi, a veszélyeztetett nagyobb értékű könyveket-könyvtárakat szükség esetén beszállítja és feltárásukról gondoskodik.