Katona István emlékére rendezett kiállítás - 2011

1811-2011.
KATONA ISTVÁN HALÁLÁNAK
200. ÉVFORDULÓJA

Katona István

KATONA ISTVÁN (1791-1811)
Bibliothecae Metropolitanae
Ecclesiae Colocensis praefectus

Katona István egyetemi tanár, történetíró, érseki könyvtárigazgató, kanonok. 1732. december 13-án született a Nógrád megyei Ipolybolyk községben. Középfokú tanulmányait Egerben, majd Esztergomban végezte. Trencsénben 1750-ben lépett a Jézus Társaságába. Bölcseletet Kassán, a teológiát Nagyszombatban végezte. A gyöngyösi, nagyváradi és komáromi jezsuita gimnázium tanára. 1761-ben Nagyszombatban pappá szentelték. 1765-től tanár a nagyszombati egyetemen, majd 1773-ban a jezsuita rend feloszlatásakor esztergomi egyházmegyés pap lett. Katedráját az egyetem 1777-i Budára helyezése után is megtartotta, de II. József nyelvrendelete következtében le kellett köszönnie, 1784-ben nyugdíjazták. Ezután Esztergomban élt és beutazta Magyarország történeti helyeit, kutatómunkát, anyaggyűjtést végzett. 1790-ben Kollonich László kalocsai érsek hívására Kalocsára költözött s a Kalocsai Érseki Könyvtár igazgatója lett. 1791-től ő segítette az érseket könyvbeszerzéseiben. Szakértelmének és könyvismeretének is köszönhető, hogy ekkoriban számos történelmi-, földrajzi-, valamint tudománytörténeti vonatkozású kötettel gyarapodott a gyűjtemény. 1794-ben a kalocsai káptalan mesterkanonokja, s fokozatos előléptetés folytán 1808-tól haláláig kalocsai éneklőkanonok. Kollonich érsek 1806-ban a kalocsai szeminárium rektorává nevezte ki. 1811. augusztus 19-én hunyt el Kalocsán s a kalocsai főszékesegyház Szent Alajos-oltára elé temették el. Végrendeletében vagyonát a kalocsai szegény sorsú tanulók megsegítésére ajánlotta fel, könyvtárát a rozsnyói káptalannak adományozta. Gazdag, eredeti dokumentumanyagot feldolgozó, 42 kötetes műve, Magyarország történeti összefoglalása máig forrásértékű. Második legjelentősebb történetírói alkotása a Kollonich érsek ösztönzésére megírt kétrészes kalocsai érsekségtörténete lett.

c1 c3 c2 c4

 

A magyar egyházi történetírásnak kiemelkedő alakja, nyomtatásban közzétett lelkigyakorlatos beszédei is figyelemreméltóak. Legtöbb kéziratát, adatgyűjtését a kalocsai érseki könyvtár őrzi.

Katona1 Katona2

Katona3 Katona4

Könyvtártörténeti kiállításunkban és az Érseki Kincstárban rendezett időszaki kiállításunkkal megemlékezünk Katona István  halálának 200. évfordulójáról.

 

KALOHÍREK

KALOCSAI NÉPLAP