Dr. Marczell Mihály művei

Marczell MihályMarczell Mihály (Dunaszerdahely, 1883. – 1962.) a 20. század egyik legnagyobb hatású magyar katolikus nevelője volt - s egyben a budapesti Központi Szeminárium egykori rektora, esztergomi főegyházmegyés áldozópap, pápai kamarás, tiszteletbeli kanonok, prelátus, 1948-tól apostoli protonotárius; egyetemi tanár, rektor, papnevelő, egyházi író, szerkesztő, cenzor és hitszónok.

 

 

 

 

Marcell Mihály élete

Marczell MihályMarczell Mihály családja eredetileg Kisudvarnokból költözött a csallóközi szívében fekvő Dunaszerdahelyre, aholis Marczell született. Családja régi nemesi csallóközi család, amely több jeles férfiút adott a térségnek, a Felvidéknek.

Komáromi, pozsonyi iskolái után teológiai tanulmányait Esztergomban, Budapesten folytatta, majd a bécsi Augustineumban, ahol doktori diplomát is szerzett. 1906. április 26-án szentelték pappá. 1908-1909-ben budapesti hitoktató, 1909-1918 között állami gimnáziumi hittanár. 1908-ban a Regnum Marianum Kongregáció prézese lett. Elsők közt ismerve fel a cserkészet pozitív lehetőségeit, 1913-ban megalakította a Regnum "fecske csapatát". Majd a regnumi cserkészek főparancsnoka, cserkésztáborozás miniszteri biztosa, pedagógiai szakosztályának elnöke lett.

Az első világháború utolsó két évében tábori lelkész az olasz fronton, majd a háború után az Esztergomi Papnevelő lelkiigazgatója és teológiai tanára. 1919-től a Pesti Főiskola Szent Imre Kollégiumának igazgatója. Része volt a Katolikus Diákszövetség létrehozásában, diáksegélyezésekben, diák- és közösségi nyaraltatásokban. 1922-ben az Aquinói Szent Tamás Társaság, 1925-ben pedig a Szent István Akadémia választotta rendes tagjává.

1928-tól a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán magántanár, 1936-tól nyilvános rendes tanár. Két ízben dékán, majd prodékán volt. Az erkölcstani és neveléstudományi tanszék professzora és a szónoklattannak, dogmatikának is oktatója, 1938-ban a lelkipásztorkodástan professzora és a Központi Papnevelő Intézet (KPI) rektora 1952-ig. Különféle egyházi és világi vallásos intézmények, társaságok, körök (Szociális Missziótársulat, Pro Christo Katolikus Nőszövetség, Margit Kongregáció stb.) lelki vezetője. A szuggesztív hitszónok konferenciabeszédei, lelkigyakorlatai, rekollekciói, prédikációi az ország számos pontján papi és világi tömegeket vonzottak.

1944-ben Pest érseki biztosa lett, Mindszenty József hercegprímás helyetteseként. Az ostrom végveszéllyel fenyegető tüzétől erős könyörgése nyomán menekült meg az Egyetemi templom és a KPI. vallásra, származásra tekintet nélkül sok menekültet rejtegetett, segélyezett minden időben és mindig komolyan kockáztatva életét.

Lelkipásztorkodásának lényeges része volt a gyakorlati és elméleti neveléssel való foglalkozás. Újszerű, modern szellemű pedagógiai felfogását A bontakozó élet című munkája nyolc kötetében fejti ki.

Marczell saját összegezése modern katolikus pedagógiájáról: "Végtelenbe emelő és emelkedő szüntelen fejlesztés és bontakozás ("paedagogia perennis"). Mert a lényeg: Istentől jöttünk, aki kegyelmi erővel magához emel, ha saját erőfeszítésekkel magunk is dolgozunk."

1952-ben megfosztották állásától, otthonától. A hit és erkölcs dolgában halálig meg nem alkuvó nevelőt így ítélte el a kommunista diktatúra: "körzete félelmetes, neve fogalom, és az emberek gyűrűje övezi életét". Nehéz körülmények között is törhetetlenül a jó múltra építendő jelent és jövőt szolgálta (a Második vatikáni zsinathoz elkezdte előkészítő reform-tervezetét: "Világmegújhodás" címmel).

Megbízott előadóként élete végéig oktatott a Hittudományi Karon. Folytatta hithirdető, lelkipásztori, írói munkálkodását Prohászka Ottokár diadalmas világnézetével, akinek "szellemi fia" volt.

1962-ben tért meg Megváltójához. A Farkasréti temetőből csak 1988-ban helyeztethette be Fábián János rektor az Egyetemi templom kriptájába, ahol Dankó László érsek, az egykori tanítvány szentelte be újra földi maradványait.

Emlékét Dunaszerdahelyen a Szent György-templom falán emléktábla őrzi.

Marczell Mihály nevelői munkássága

Marczell Mihály (Dunaszerdahely, Pozsony vm., 1883. aug. 12.-Bp., 1962. dec. 6.): pap, egyetemi tanár, rektor. - A középisk-t Pozsonyban, a teol-t Esztergomban és Bpen végezte, 1906. VI. 26: pappá szent. A bécsi Augustineumban tanult tovább, 1908: teol. dr. Bpen hitokt., a Regnum Marianum Kongr. prézese. 1909-18: áll. gimn. hittanár. Elsők közt ismerte föl a cserkészet lehetőségeit, 1913: megalakította a Regnum „fecske csapatát” (tagjai mint „öreg fecskék” dolgoztak tovább), a regnumi cserkészek főparancsnoka, a cserkésztáborozás min. biztosa, ped. szakosztályának elnöke lett. 1916: tábori lelkész az ol. fronton, a papi érdemkereszt 1. oszt-át kapta. 1918: az esztergomi szem. lelkiig-ja és teol. tanára. 1919: a pesti Szt Imre Koll. és a bpi kat. Polg. Isk. Tanárképző Főisk. ig-ja. 1919 őszétől szervezte az egy. ifj. segélyezését, kezdeményezésére alapították 1921. XI. 13: az →Országos Magyar Katolikus Főiskolai Diákszövetséget, mely XII: csatlakozott a →Pax Romanához. Utóbbi IV. nemzetk. kongresszusa rendezését ~ irányította. 1930-50: az államosításig az Angolkisasszonyok Tanárképzőjének és a hitoktatóképző Ward Koll-nak is ig-ja, oktatója. - A bpi egy. hittud. karán 1928. VII. 18: a nevelés mtanára, 1936. VIII. 18: az erkölcstan ny. rk., 1938: a lelkipásztorkodástan ny. r. tanára, 1938-52: a KPI rektora. 1939/40: és 1944/45: a Hittud. Kar dékánja, 1922: az ASzTT, 1925: a SZIA I. o. tagja. - 1945: Mindszenty hgprím. biztosa Pesten. II: a Budán bekerített m. alakulatokhoz intézett, a harcok beszüntetésére szólító sajtó-felhívás egyik aláírója; az amerikai katonai missz. parancsnokságától hazatérő Szt Jobb fogadásán ~ képviselte a KPI-t. - Bp. ostroma alatt maga is mentett, a lángokban súlyos égési sérülést szenvedett. Az Egyetemi tp. és a KPI megmenekülését a tűztől ~ imádságának tulajdonították. Vallásra, fajra tekintet nélkül, gyakran életét is kockáztatva sok menekültet rejtegetett, segélyezett. XII. 27: „Ti a hősök nemzedéke vagytok!” jelszóval a Hittud. Kar. hallgatóival megkezdte az ún. „pince-félévet”. Nagy összetartó erejének köszönhetően a növendékek nem távoztak Ny-ra. A KPI érdekében Zamercev szovjet városparancsnoknál is eljárt. Az újjáépítésben is nagy szolgálatot tett (a kerengő egyik freskója megörökíti az építkezésben segítő ~t). - 1952: megfosztották állásától, otthonától, s élete végéig „megbízott előadóként” oktatott, vizsgáztatott a Hittud. Karon (e kapcsolat miatt házkutatást viselt el), folytatta hithirdető, lelkipásztori, írói munkálkodását. A kommunista diktatúra úgy tartotta számon, mint akinek „körzete félelmetes, neve fogalom, és az emberek gyűrűje övezi életét”. - Maradványait Fábián János rektor a Farkasréti temetőből (édesanyjáéval együtt) 1988: az Egyetemi tp. kriptájába vitette át. -

Nevelői munkássága. Szakcikkeivel, kv-eivel a kat. pedagógusképzők ped. oktatását befolyásolta; a korszerű papnev. kérdéseivel számos tanulm-ban foglalkozott. Szuggesztív konf-beszédei, lelkigyakorlatai, rekollekciói, prédikációi papi és világi tömegeket vonzottak. →Prohászka Ottokár „szellemi fiának”, diadalmas világnézete örökösének vallotta magát. - Több egyh. és világi vallásos int., társulat, kör (Szoc. Missziótársulat, Pro Christo Kat. Nőszöv., Jolánta Főisk. Egyh. Koll., Margit Kongr., fiatalasszonyok köre stb.) lelkivezetője volt. - A nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseivel újszerű, modern szellemben foglalkozott. ~ szerint a nevelés alapja az ember istenképmás volta, célja az önmagát és a társad-at boldogító, istenivé váló ember. Tudatosan vezető ráhatással („paedagogia energetica”), pozitív irányultsággal törekedett a lélek erőinek sokoldalú, személyközpontú érvényesítésére és transzponálására. Nélkülönözhetetlennek tartotta a tapintatos, empátiával és segítéssel közeledő megismerést, aminek föltétele a kölcsönös bizalom. - Saját összegezése modern kat. ped-járól: „Végtelenbe emelő és emelkedő szüntelen fejlesztés és bontakozás (paedagogia perennis). Mert a lényeg: Istentől jöttünk, aki kegyelmi erővel magához emel, ha saját erőfeszítésekkel magunk is dolgozunk.” - Szeretet-pedagógiáját a Bontakozó élet 8 köt-ében fejtette ki. - M: A fronton és a front mögött. Ifj. operett. 5 fv. Bp., 1915. - A kat. erkölcstan. Középisk. VI. o. számára. Jándik Józseffel. Uo., 1916. - Kath. erkölcstan. Jandik Józseffel. Uo., 1921. - Krisztus Urunk nyomdokain. Uo., 1922. - Szentistvánnapi sztbeszéd. Uo., 1924. - A kath. nevelés szelleme. Uo., 1925. (Szt István kv-ek 23.) - A kemény parancs. Összeáll. Koszterszitz Józseffel. Uo., 1928. - A bontakozó élet. 1-8. köt. Uo., 1931-38. (I. Az egyéniség összetevői. 1931; II. A lélek megismerésének művészete. 1932; III. A gyermek- és serdülőkor lelki képe. 1932; IV. Az ifjúság lelki világa. 1933; V. A felnőttek lélekrajza. 1934; VI. A nevelés alapvonalai. 1934; VII. A nevelés művészete. 1935; VIII. Neveléstan. 1938. Reprint 2002.) - Az élmények és nevelő értékük. Előadások a magyar tanítók szabadegy-én. Uo., 1936. (Magyar Tanítók Kvtára I.) - Az ifjúság és a hit. Vezérfonal a nemz. gyermekhét keretében tartandó szülői értekezletekhez. Uo., 1938. - Emlékbeszéd Tóth Tihamér veszprémi mpp. felett. Uo., 1940. - Érosz és étosz. Uo., 1940. - Milyennek kell lenni a m. férfinek? (és) Éry Emil: A m. Sztkorona... és én. (A magyar férficserkészek nemzetnevelő 1940-41-es előadássorozata: 1-2.) Uo., 1941. - A család szemefénye a gyermek. + Mindszenty József: Ki és mi a gyermek? Uo., 1942. (Actio Catholica 95.) - Az Úr szemével; Tiszta férfiúság az egy-eken. Előadások. Uo. 1942. - Ward Mária ped-ja. Uo., 1943. - „Melyik az összes parancs között a legelső?” Papi lelkigyakorlat. 1958. Kz. - Élő élet a XX. sz. első felének forgatagában. Önéletrajzi tervezet-töredék. Bp., 1961. Kz. - Főmunk. volt a Katolikus Nevelés folyóir-nak, 1918. XI. 24-1919. III. 15: az Esztergom c. hetilap főszerk-je és kiadója. - Bpen 1933-44: közzétette Az angolkisasszonyok vezetése alatt álló r.k. tanárképző főisk. 1932/33-1943/44. értes-t. - Írói álneve egy. hallgató korában Kisudvarnoki. Péch Mária-M.I.

Marczel Mihály nevelési könyvei

A könyveket szkennelte: Mityók János plébános, Tataháza.
A szövegkonvertálást végezte: Kreschka Károly.

1. kötet - Katolikus nevelés szelleme
2. kötet - Kemény parancs
3. kötet - Érosz és étosz
4. kötet - Kolostori iskola 1.
5. kötet - Kolostori iskola 2.
6. kötet - Ünnepi szentbeszéd Szent István király napjára
7. kötet - Az élmények nevelőértéke
8. kötet - Ward Mária pedagógiája
9. kötet - Krisztus Urunk nyomdokain
Bontakozó élet 1. kötet - Az egyéniség összetevői
Bontakozó élet 2. kötet - A lélek megismerésének művészete
Bontakozó élet 3. kötet - A gyermek- és serdülőkor lelki képe
Bontakozó élet 4. kötet - Az ifjúság lelki világa
Bontakozó élet 5. kötet - A felnőttek lélekrajza
Bontakozó élet 6. kötet - A nevelés alapvonalai
Bontakozó élet 7. kötet - A nevelés művészete
Bontakozó élet 8. kötet - Neveléstan

Marczell Mihály kéziratos hagyatéka

Dr. Marczell Mihály

(1883-1962)

AZ IGEHIRDETÉS LEXIKONA

"A lelkek pitvarában..."

Dr. Marczell Mihály kéziratos hagyatékát dr. Péch Mária dolgozta fel.
"FÉNYCSÓVÁK" (lelkipásztori gondolatok, fohászok)

 

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS (minden kötet elé olvasandó!)

XII. VASÁRNAP

I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok
ADVENT (I-V. rész)

XIII. VASÁRNAP

ELŐSZÓ és I /A/ rész: Advent I-IV. VASÁRNAPJAI (és KARÁCSONY)

XIV. VASÁRNAP

I/A/ rész folytatás...

XV. VASÁRNAP

II/B/ rész: Advent I-IV.VASÁRNAPJAI Evangéliumaira építkező beszédláncok

XVI. VASÁRNAP

III/C/ rész: Advent I-IV. VASÁRNAPJAI (és KARÁCSONY)
Szentleckéihez szóló beszédláncok

XVII. VASÁRNAP

IV. rész: EGYES Vasárnapjaira külön közölt beszédek

XVIII. VASÁRNAP

Advent I. VASÁRNAPJA

XIX. VASÁRNAP

Advent II. VASÁRNAPJA

XX. VASÁRNAP

Advent III. VASÁRNAPJA

XXI. VASÁRNAP

Advent IV. VASÁRNAPJA és V. rész: FÜGGELÉK -egész Adventhez

XXII. VASÁRNAP

KARÁCSONY I. napja

XXIII. VASÁRNAP

KARÁCSONY II. napja

XXIV. VASÁRNAP

Karácsony és Újév közti /NYOLCAD/ VASÁRNAP

ÚRNAP

SZILVESZTER és ÚJÉV (I-III. rész)

JÉZUS SZÍVE ünnepe

I. rész: SZILVESZTER

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

II. rész: SZILVESZTER és ÚJÉV

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

III. rész: ÚJÉV

SARLÓS BOLDOGASSZONY

Újév és Vízkereszt KÖZTI VASÁRNAP

KÁRMELLHEGYI BOLDOGASSZONY

VÍZKERESZT

NAGYBOLDOGASSZONY

Vízkereszt UTÁNI Vasárnapok

KISASSZONY napja

SZENT CSALÁD ünnepe

SZŰZ MÁRIA nevenapja

I. VASÁRNAP

RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE

II. VASÁRNAP

MAGYAROK NAGYASSZONYA

III. VASÁRNAP

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ünnepe

IV. VASÁRNAP

Szent JÓZSEF, I. rész: névünnepe és II. rész: Patrocinium S. Josephi

V. VASÁRNAP

Szent PÉTER és PÁL

VI. VASÁRNAP

Szent ISTVÁN KIRÁLY

NAGYBÖJT (I-IV. rész)

MINDENSZENTEK és HALOTTAK napja /I-III. rész/

I. rész. BÖJTELŐ Vasárnapok

KRISZTUS KIRÁLY

I/1. rész: a három "FARSANGI VASÁRNAP"

FÜGGELÉK: I. sorozathoz

I/2. rész: EGYES böjtelő Vasárnapok

II. sorozat: Isten és ember

SEPTUAGESIMA VASÁRNAP

HITEM és ÉLETEM

SEXAGESIMA VASÁRNAP

Az OLTÁRISZENTSÉG

QUINQUAGESIMA VASÁRNAP

JÉZUS SZENT SZÍVE

II/1/a-b. rész: Nagyböjt I-V. VASÁRNAPJAI

MÁJUS KIRÁLYNŐJE /I-II. rész/

II/2. rész: Nagyböjt EGYES Vasárnapjai

I. rész: Mária-tiszteletről KÜLÖNÁLLÓ beszédek

I. VASÁRNAP

II/1. rész: BESZÉDLÁNCOKBAN -tételrészletezés

II. VASÁRNAP

II/2. rész: IMÁK, TÁRSULATOK, MAGYAR vonatkozások...

III. VASÁRNAP

DIVATOS VILÁGSZEMLÉLETEK LÉLEKTANI BÍRÁLATA, KATOLICCIZMUS A XX. SZÁZADBAN ERKÖLCS VILÁGMEGÚJHODÁS tervei -a II. Vatikáni Zsinathoz

IV. VASÁRNAP

Tervezgetések –IMAKÖNYV-höz...

V. /SZENVEDÉS/ VASÁRNAP

III. sorozat: lelkigyakorlatok, rekollekciók, elmélkedések, konferenciák, beszéd /sorozatok/...

/VI./ VIRÁGVASÁRNAP

LELKIGYAKORLATOK - REKOLLEKCIÓK - ELMÉLKEDÉSEK

III. rész: Nagyböjt PÉNTEKEI

LELKIGYAKORLATOK -nőknek

IV. rész: Nagyhét: NAGYCSÜTÖRTÖK és NAGYPÉNTEK

REKOLLEKCIÓK - EXHORTÁCIÓK - ELMÉLKEDÉSEK -nőknek

HÚSVÉT /I-III.. rész/

LELKIGYAKORLATOK - REKOLLEKCIÓK -férfiaknak

I rész: NAGYPÉNTEK és HÚSVÉTVASÁRNAP

KÜLÖNFÉLE BESZÉDSOROZATOK és BESZÉDEK

II/1. rész: HÚSVÉTVASÁRNAP

KÜLÖNFÉLE BESZÉDSOROZATOK és BESZÉDEK -nőknek

II/2. rész: HÚSVÉTHÉTFŐ

LELKIGYAKORLATOK -kispapoknak

III/1. rész: Húsvét I-VI. Vasárnapok

LELKIGYAKORLATOK -papoknak

III/2. rész: Húsvét utáni EGYES Vasárnapok

REKOLLEKCIÓK -/kis-/, papoknak

I: "FEHÉRVASÁRNAP"

ELMÉLKEDÉSEK -kispapoknak

II. "JÓPÁSZTOR VASÁRNAP"

IV. sorozat: alkalmi beszédek

III. VASÁRNAP

KERESZTELŐI beszédek

IV. VASÁRNAP

ADMONITIONS...

V. VASÁRNAP

ELSŐÁLDOZÁSI /és közös szentáldozási/ beszédek

VI. VASÁRNAP

ESKÜVŐI beszédek

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK

TEMETÉSI beszédek

PÜNKÖSD /I-II. rész/

VILÁGIAK különféle ÜNNEPSÉGEI

I/1. rész: PÜNKÖSDVASÁRNAP

EGYHÁZIAK különféle ÜNNEPSÉGEI

I/2. rész: PÜNKÖSDHÉTFŐ

Néhány SZENT ünnepe

II. rész: Pünkösd UTÁNI vasárnapok

V. sorozat: pedagógia

II/1. rész: SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

"PREFEKTUSI ÓRÁK"

II/2. rész: PÜNKÖSD utáni I. VASÁRNAP

I. GIMN. OSZT.: Természetes és természetfeletti élet

II. VASÁRNAP

II. GIMN. OSZT.: Eszmények és élmények

II/1. rész: JÉZUS SZÍVE ünnepe

III. GIMN. OSZT.: "Én" és a "közösség"

II/2. PÜNKÖSD utáni III. VASÁRNAP

IV. GIMN. OSZT.: "Családból -családba!"

IV. VASÁRNAP

"VALLÁSOS FÉLÓRÁK /otthon/

V. VASÁRNAP

/I. GIMN./: "A ketekumenek iskolájában"

VI. VASÁRNAP

/II. GIMN./: "A térdhajtók iskolájában"

VII. VASÁRNAP

/III. GIMN./: "Az életet helyesen látók iskolájában"

VIII. VASÁRNAP és FÜGGELÉK: Pünkösd utáni I-VIII Vasárnapokhoz

/IV. GIMN./: "A sodró élet iskolájában"

IX. VASÁRNAP

A CSALÁD KÖNYVE

X.VASÁRNAP

PEDAGÓGIA

XI. VASÁRNAP

 

 

 Internetes feldolgozás: Mityók János plébános, Kreschka Károly.