Irodalom a könyvtár történetéhez és különgyűjteményeihez

Tisztelt olvasóink! Az oldal tartalma feldolgozás alatt áll. Az itt található könyvek digitalizálása folyamatban van. Egy részük már megtalálható az E-KÖNYVTÁR-ban, melyet folyamatosan bővítünk.

 

2000 év csillagászata Kalocsán. Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig. Kalocsai Néplap 21 (2009. március 13.) p. 4

2000 év csillagászata Kalocsán. Városi Hírlap 5 (2009) 6, p. 13; 5 (2009) 7, p. 13.

2000 év csillagászata Kalocsán. Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig. Keresztény Élet 17 (2009) 24, p. 9

Ábel Jenő: „I. [Handó] György kalocsai érsek”. Egyetemes Philológiai Közlöny 4 (1880) p. 32-44.

Adriányi Gábor: Egy „elfelejtett” kalocsai főpásztor: Klobusiczky Péter. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 9. (1997) 3–4, 19–28

Analecta poetica. Jacobus Mariosa autográf kéziratából. Szeged :Gradus ad Parnassum, 2007

Asbóth Miklós: Összefogás a könyvtárakért. Adalékok a kalocsai írásbeliség, olvasás, könyv- és könyvtárkultúra történetéhez. Kalocsai Hírlap 7 (1995) 42, p. 4

Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa, 1998.

Aue, Hartman von: Der arme Heinrich. Fasssung der Handschrift Bd. Abbildungen aus dem Kaloczaer Kodex. Hrsg. Cornelius Sommer. Göppingen : Kümmerle, 1973.

Bachné Kiss Katalin: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár térképészeti érdekességei. Kézirat. Szeged, 1985.

Bajnai Beke István: Gróf Csáky Imre bíboros élete és kora. Békéscsaba, 2000.

Balanyi György.: Katona István emlékezete. Magyar Kultúra (1932) 2, p. 497–503

Balás Anna: Emlékezés Haynald Lajos: A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei című művére Művészettörténeti Értesítő 29 (1980) 3-4, p. 263

Balogh Margit, Szabó Csaba: A Grősz-per. Bp. : Kossuth Kiadó, 2002

Bánki Éva: Handó György. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. IV. (Főszerk. Kőszeghy

Péter), Bp : Balassi K., 2003, p. 24.

Baptist-Hlavatsch, Gabriel: Das katechetische Werk Ulrichs von Pottenstein. Sprachliche und rezeptionsgeschichtliche Untersuchungen, Tübingen: Max Niemezer Verlag, 1980.

Bárth János: [Sörös Imre] Adalékok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kalocsai történetéhez Cumania 3 (1975) p. 138-139

Bartók Adrienn: Adagolt és formázott gyógyszerkészítmények a tablettázás előtti időkből Orvostörténeti Közlemények (2009) 206-209, p. 171.

Bartoniek Emma: Codices manus scripti Latini medii aevi. Bp. 1940.

Bedcsula, Thomas: Vita Petri Klobusitczky. Colocae : Malatin és Holmeyer, 1859

Benczekovits Beatrix: Könyvtár, paprika, bor. Agrárkönyvtári Hírvilág 19 (2012) 4,

Benke Ferenc: A Szent Korona-másolat készítéséhez. Kalocsai Hírlap 11 (1999) 2, p. 4

Beöthyné Kozocsa Ildikó: Az egyházi könyvtárak muzeális értékeinek restaurálása. Magyar Könyvszemle 91 (1975) 2, p. 154-163

Beöthyné Kozocsa Ildikó: Az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló Laboratóriumainak munkájáról. [Cliges-eposz) OSZK Évkönyv (1972) p. 91-119

Bereznai Zsuzsanna: Egy hajósi sváb legényke cselédsora a Bácskában (1938-1940) Cumania 24 (2009) p. 345

Berkovits Ilona: A Pécsi Püspöki Könyvtár festett kéziratai . Magyar Könyvszemle 61 (1937) 1, p. 34-40

Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. Irodalom és felvilágosodás. Bp., 1974. p. 326.

Bibliakiállítás. „A Szentkönyv a legleterjedtebb és a legolvasottabb könyv a világon”. Városi Hírlap 4 (2008) 15, p. 12

Biblia kiállítás nyílik az érseki könyvtárban. Petőfi Népe [Kalocsa környéki kiadás] 63 (2008) 92, p. 4

Biblia latina. Kalauz az Országos Magyar Iparmûvészeti Múzeum részérõl rendezett könyvkiállításhoz.. Bp., 1882. p. 273

Biblia Sacra. Régi egyházművészet országos kiállítása. Budapest, 1930. p. 149

Bibliák tárlata. Alföldi Civil Napló 2 (2008. ápr.) 4, p. 1

Bohnerné Mándity Melinda: Patachich Ádám könyvtára. Kézirat. Baja, 2008.

Bori Imre: Délvidéki olvasókönyv. [Váradi Péter] Korunk 21 (2000) 5, p. 5-81

Boromisza Nikoletta: A kalocsai székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Kézirat. Baja, 2006.

Boros István: A XV-XVIII. századi nyomtatványok feldolgozása a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. A XVI-XVIII. századi könyvek számítógépes feldolgozásának problémái. Bp., 1995.

Boros, István: Die Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis. Mitteilungsblatt der AKThB 40 (1993) p. 27-41.

Boros, István: Bibliothek des Münsters von Kalocsa. Bp. : Balassi, 1994

Boros István: Guillelmus de Moerbeke Arisztotelész-fordítása. Magyar Könyvszemle 110 (1994) 1, p. 92-83.

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és a helytörténet.:Helyismereti Könyvtárosok V. Országos Tanácskozása : Kiskunhalas - Kalocsa, 1998. július 15-17. Szentendre : MKE Helyismereti Kvtárosok Szerv. ; [Kiskunhalas] : Kiskunhalasi Városi Könyvtár, 1999, p. 39-45.

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. : OSZK, 1989
Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Bp. : Balassi Kiadó, 1994

Boros István: Moerbeke Arisztotelész-fordítása a Kaloicsai Főszékesegyházi Könyvtárban. Magyar Könyvszemle 110 (1994) 1, p. 82-83

Boros István: Patachich Ádám élete. Kézirat. Kalocsa, 1985

Boros István: Számítógépes feldolgozás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Kalendáriuma (1997) p. 48-49

Boross Klára: Váradi Péter könyvtárának újabb kötete az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány gyűjteményében. Magyar Könyvszemle 105 (1985). 3-4, 276-280.

Bozsó Ferenc: Maulbertsch és Kalocsa. Petőfi Népe 29 (1974) 132, p. 3

Catalogus duplorum Bibliothecae Metrop. Eccl. Colocensis. Colocae, 1876

Comenius emlékülés Kalocsán. Kalocsai Hírlap 4 (1992) 44, p. 9

Corpus philosophorum medii aevi… Aristoteles Latinus. Codices. Supplementa altera. Ed. Laurentius Minio-Paluello. Paris, 1961. p.132.

Czagány István: Az európai orvos- és gyógyszerésztudomány feudalizmus-kori befolyása a magyarországi orvoslásra. II. XIV. sz. — 1526. Orvostörténeti közlemények (1976) 78-79, p. 164

Czajtányi István: Kalocsa XVIII. században. Katona István Társaság tanulmányai Kalocsáról. Kalocsa, 1971. p. 65-79

Czeizel Endre, Sibelka Perleberg Artur: Ulyssis Aldrovandi 1642, "A torszülöttek története" című művének ismertetése és értékelése. Orvostörténeti Közlemények (1986) 113-114, p. 9-34.

Csajágy Sándor: A „Kalocsai anyaszékes Templom” eredete, és viszontagságai. Egyházi Tár VIII. füzet (1835) Új folyam I. füzet, p. 174-188.

Csapai Lajos: Boros István nagyszerű mongráfiájáról. „Élvezetre és birtoklásra örökre”. Kalocsai Néplap 7 (1995) 15, p. 4

Csapai Lajos: A csillagászat nemzetközi évének fénypontja. Kalocsai Néplap 21 (2009. március 23.)

Csapai Lajos: A kultúra kincsestárában. Petőfi Népe 25 (1970) 174, p. 5

Csapai Lajos: Lopják az érseki könyvtár kincseit? Kalocsai Néplap 8 (1996) 39, p. 3

Csapodi Csaba: Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? Magyar Könyvszemle. 77 (1961) 4, p. 399-421.

Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I-II. Bp. 1988-1993. p. 124; 824

Csapodi Csaba, Tóth András, Vértessy Miklós: Magyar könyvtártörténet, Bp. : Gondolat, 1987. p. 136

Csillag a holló árnyékában: Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon. Bp. : Országos Széchenyi Könyvtár, 2008. p. 144-145.

A csillagász új világképe. Az első modern műszertani könyv. Petőfi Népe 66 45. sz. (2011. febr. 23.) p. 5

Csillagászattörténeti ritkaságok Kalocsán.. Magyar Kurir 2009. március 12.

Csontosi János: A Bécsi Udvari Könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. Magyar Könyvszemle. 9 (1884) 1, p.158-308

Csontosi János: A kalocsai főegyházi könyvtár kéziratai ... Magyar Könyvszemle  8 (1883) 5-6, p. 275-308

Dán Róbert: Péchi Simon Psaltériumának variánsa. Magyar Könyvszemle 88 (1972) 3-4, p. 287-291

Dankó László: A Szent Korona köszöntése. Petőfi Népe 53 (1998) 166, p. 2

Demsa Fatima Szabina: A kalocsai kistérség turisztikai imázsának alapjai. Kézirat. Kalocsa, é.n.

Deutsche Handschriften des Mittelalters in der Bodmeriana. Mit einem Beitrag von Karin Schneider zum ehemaligen Kalocsa-Codex. Cologny, 1994. p. 81-129

Diarium Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini, Domini Francisci Caroli Palma. Dei et Apostolicae Sedis Gratis consecrati Episcopi Colophonensis. Series Rerum Gestarum Anno Reparatae Salutis MDCCLXXXI. [MS 256]

Dobos Irma: A Kárpát-medence első ásványvíz térképe. A Kárpát-medence ásványvizei. Csíkszereda, 2004. p. 81-85

Dokumentumfilm az érseki könyvtárról. Petőfi Népe 38 (1983) 163, p. 3

Dr. Városy Gyula és a főszékesegyházi könyvtár Kalocsai Néplap 19 (19069, 2, p. 6

Dudás Ödön: [Váradi] Péter kalocsai érsek. Századok 6 (1872) p. 716

Duka Zólyomi Norbert: Magyar—francia orvosi kapcsolatok a 18. század végéig. Orvostörténeti Közlemények (1983) 102-104, p. 167-172

Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai 1635-1970 I. - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 8. Bp., 1982. p. 22-24

Egyházi könyvtárosok tanácskozása. Petőfi Népe 49 (1994) 57, p. 3

Emődi András: Kísérlet a nagyváradi R. Kat. Egyházmegyei Könyvtár rehabilitálására. Erdélyi Múzeum 64 (2002) 1-2.füzet. p. 93-97

Emődi András: Nagyváradi katolikus könyvgyűjtemények a 18. században, különös tekintettel a székeskáptalan könyvtárára. Magyar Könyvszemle 119 (2003) 4, p. 413-428

Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Bp.: OSzK; Szeged: Scriptum Rt., 2002.

Entz Géza: Magyar főpapok művészeti és műveltségi tevékenysége a XVIII. században. Regnum (1942-1943) p. 270

Erdélyi László: A Pannonhalmi Főapátság története. Első korszak: A megállapodás és terjeszkedés kora. Bp., 1902.

Erdélyiné Zsoldos Ildikó: A könyv szerepe a XVIII. századi Magyarországon – egy kitüntetett könyvtár anyaga alapján. Kézirat. Baja, 2006.

Érdújhelyi Menyhért: A Kalocsai Érsekség a renaissance-korban. Zenta, 1899.

Érsekek irgalmassága.. Petőfi Népe 71 (2016. ápr. 11.) 84, p. 4

Az érseki kincsek bemutatása. Szülőföld Akadémia 4. előadás. Kalocsai Néplap 22 (2010. február 18.)

Az Érseki Könyvtár igazi kincsei. Hit és élet Bács-Kiskun megyében. Kalendárium 2009. p. 117-118.

Érseki Palota. Kalocsai Hírlap 1 (2005) 13-14, p. 14

Farkas Gábor Farkas: Egy kalocsai ősnyomtatvány és az ÁVH. Magyar Könyvszemle 130 (2014) 3, p. 370-378

Farkas Gábor Farkas: Kiegészítések a hazai Kopernikusz-példányok sorsáról. Magyar Könyvszemle 126 (2010) 1, p. 112

Farkas Gábor Farkas: A magyar Kopernikusz. Magyar Könyvszemle 125 (2009) 3, p. 305-322.

Farkas P. József: Ámuljunk a csodán! 2000 év csillagászati kincseiből nyílt kiállítás Kalocsán. Új Ember 65. (2009. ápr. 12-19.) 15/16, p. 7

Fazekas Csaba: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923 (recenzió) Egyháztörténeti Szemle 4 (2003) 1, p. 127-131

Fehér Zoltán: Emlékezés régi árvizekre. Egy könyvritkaság ürügyén. Petőfi Népe 25 (1975) 146, p. 6

Fejér Kati: Kalocsa kincse. Bp., 2006.

Felsmann József: A Kalocsai Codex [Codex Colocensis], Bp., 1895.

Fery Antal::Ex libris Főszékesegyházi Könyvtár. Kalocsa, [19]87

Fischerné Grócz Zita: Beszámoló az Összefogás a könyvtárakért - könyvtárak összefogása a társadalomért országos akció kalocsai programjáról. EKE Hírlevél 3 (2006) 4, p. 2-3

Fischerné Grócz Zita: Biblia.. [K 2534] Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád”. Bp., 2008. p.. 162-163

Fischerné Grócz Zita: Biblia latina. [Ms 267] Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád”. Bp., 2008. p.. 134-135

Fischerné Grócz Zita: Biblia latina. [Ms 298] Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád”. Bp., 2008. p.. 136-137

Fischerné Grócz Zita: Bogáti Fazakas Miklós:zsoltárfordításai. (Szombatos kódex II.). Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád”. Bp., 2008. p.. 236

Fischerné Grócz Zita: "E jelben győzni fogsz!" : Egyháztörténeti kiállítás 2013. EKE Hírlevél 10 (2013) 2, p. 6-7.

Fischerné Grócz Zita: Epistolae Pauli cum glossa Petri Lombardi. Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád”. Bp., 2008. p.. 139-140

Fischerné Grócz Zita: „Ezer nyelven megnyíló Isteni Írás” Új Ember 64 (2008. május 4.)18 sz. p. 7.

Fischemé Grócz Zita: „Itt az ezer nyelven megnyíló Isteni írás... ” Biblia-kiállítás Kalocsán. EKE Hírlevél 5 (2008) 2, p. 4-5

Fischerné Grócz Zita: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár rövid története és válogatott ritkaságai. Szíj Rezső 90 éves : írások az ünnepelt tiszteletére. (Szerk. Csohány János) Bp., : Szenci Molnár Társ., 2005, p. 188-195.

Fischerné Grócz Zita: Kalocsai kincsek. Korhatár 6 (2011) 4, p. 36-37.

Fischerné Grócz Zita: Orbis. Könyvtári levelező/lap 14 (2002. jan.) 1, p.17-18.

Fischerné Grócz Zita: Patachich Ádám könyvtára. Patachich Ádám érsek emléke. (Szerk. Lakatos Adél) Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, 2005.

Fischerné Grócz Zita: Péchi Simon ima- és szertartáskönyve, zsoltárfordításai (Szombatos kódex I.) Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád”. Bp., 2008. p. 235

Fischerné Grócz Zita : Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig Kiállítás a Kalocsai Érseki Könyvtárban 2009. március 20-2010. január 6. 2000 év csillagászata Kalocsán Válogatás a Kalocsai Érseki Könyvtár csillagászattörténeti ritkaságaiból. EKE Hírlevél 6 (2009) 2, p. 3-5

Fischerné Grócz Zita: Ptolemaisztól Fényi Gyuláig. A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kiállítása. Draco 34 (2009) 135, p. 2-3

Fischerné Grócz Zita: A Szent István Egyetem és a Főszékesegyházi Könyvtár együttműködése. EKE Hírlevél. 9 (2012) 3., p. 23.

Fischerné Grócz Zita: Tájékoztatási és nyilvántartási eszközök a 18. században a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. Kézirat. Kalocsa, 2000.

Főszékesegyházi Könyvtár. Kalocsai Hírlap 2 (2006) 5, p. 14

Főszékesegyházi Könyvtárban. Kézirat. Kalocsa, 2000

A Főszékesegyházi Könyvtár gyűjteménye…Kalocsa Néplap 9 (1997) 42, p. 4

A Főszékesegyházi Könyvtár jelene. Kalocsai Néplap 10 (1998) 19, p. 4

Fraknói Vilmos: Mátyás király diplomatái. Handó György. Századok 32 (1898) p. 97-112

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1501. Bp. 1884

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek ismeretlen missáléja 1498-ból. Magyar Könyvszemle 11 (1886). 1-6, p. 340-341.

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek missaleja 1498-ből. Magyar Könyvszemle 13 (1888) 1-4, p. 1-8

Fülöp Géza: A könyv. és könyvvtári kultúra a kapitalizmus időszakában (1789-1917). Kézirat. Bp., 1971

Gábor Erika: Az egyház szociális és karitász tevékenysége a bibliai időktől a 19. századig. Időszaki kiállítás nyílt az érseki könyvtárban. Kalocsai Néplap 28 (2016. április 12.) p. 4

Gábor Erika: Az értékes ősnyomtatvány hazatalált.. Kalocsai Néplap 26 (2014. április 27.) p. 4

Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe. Könyvtári Figyelő 48 (2002) 1-2., p. 11-27

Gál István: A piarista kollégium története. Bp., 1938

Garas Klára: Maulbertsch Magyarországon. Barokk és Maulbertsch. Veszprém, 1992. p. 173

Gerézdi Rabán: Egy magyar humanista: Váradi Péter. Magyarságtudomány 1 (1942) p. 305; 532

Gilányi Gabriella: Zenei archaizmusok és neologizmusok a 18. századi pálos zsolozsmában Zenetudományi Dolgozatok (2009) p.69-116

Gombai Zsuzsanna: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Kézirat. Baja, 2000

Grabarits István: "Itt az ezer nyelven megnyíló írás". Új Tükör 19 (1982 november 21) 47, p. 36-37.

Grabarits István: A kalocsai érseki könyvtár orvosi könyvritkaságai. Orvosi Hetilap (1982) p. 1369-1370.

Grabarits István: A szőlő és bor előfordulása a régi gyógyszerkincsben. Orvostörténeti Közlemények (2005) 190-193, p. 229-234

Grabarits István: Orvosi könyvritkaságok. Magyar Nemzet 1982. június 30. p. 8

Grősz József kalocsai érsek naplója. 1944-1946. Bp., 1995

A Grősz-per előkészítése 1951. (Szerk. Szabó Csaba). Bp., : Osiris, Budapest Főváros Levéltára, 2001. p. 240-241

Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől napjainkig. Magyar Könyvszemle 31 (1924) 1-4, p. 13-71

Gyakorlat a könyvtárban. A hallgatók hozzáférnek a dokumentumokhoz. Petőfi Népe 67 (2012. jún. 27.) 149, p. 5

Gyenis András: Klobusiczky Péter. Hittel és tudással. Bp., 1942. p.168–174

Gyógyszerészek találkoznak. Petőfi Népe 58 (2003) 145, p. 9

Halasy Gábor, Romsics Imre: Kalocsa. Kalocsa, 1993. p. 23

Halász Ferenc: Fiatal történészek konferenciája Kalocsán. Petőfi Népe 29 (1974) 224, p. 9

Halász Ferenc: Könyvek a kastélyban. Petőfi Népe 29 (1974) 103, p. 5

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : Ungarn. Hildesheim ; Zürich; New York, 1998

Hang Ferenc: A kalocsai érseki könyvtárban. Kalocsai szellemi omnibus. Kalocsa : Holmeyer Ferenc Könyvnyomda 1885. p. 231-233

Hatnyelvű szótár a magyar meseírótól.. Petőfi Népe 66 (2011. aug. 9. kedd) 185, p.5

Hauser Ferenc: Katona István emlékezete. Kalocsa, 1911.

Haynald Lajos. Kalocsai Néplap 40 (1916) 40, p. 1-6

Hazaérkezett Kalocsára Szent Tamás kommentára. Hit és Élet Bács-Kiskun megyében. Kalendárium 2015. p. 49-50

Hegedűs Antal: Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége. Bp., 2010.

Heltai Nándor: Jó példaként emlegették megyénket. Az Országos Műemléki Felügyelőség továbbra is támogatja Bács-Kiskunt. Petőfi Népe 43 (1988) 257, p. 2

Heltai Nándor: Kaláka. Petőfi Népe 38 (1983) 229, p. 5

Hoffmann,Edit: [Handó György]. Régi magyar bibliofilek. Bp., 1929. p. 13;58;104

Hoffmann Edfit: Les restes de la Bibliothequede Pierre Váradi archeveque de Kalocsa. La Bibliofilia (1926) p. 115

Hoffmann Edit. Váradi Péter kalocsai érsek könyvtárának maradványai. Magyar bibliofil szemle 2 (1925) 4, p.215-218

Honvédő hagyományaink. Petőfi Népe 53 (1998) 60, p. 8

Hopf János: Krivinai Lonovics József kalocsai s bácsi érsek emlékéül. Kalocsa, 1867.

Horváth Csilla: Katona István: A kalocsai érseki egyház története. (rezenzió) Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 (2003) 1-2, 234-236.

Horváth István: Katona István (1737-1811) a történetkutató és történetíró. Történeti Muzeológiai Szemle (2002) p. 7-16

Hörl Gyula: Városy Gyula dr. kalocsai érsek emlékezete 1846-1910. A Jézus-Társasági Kalocsai Érseki Kath. Főgimnázium Értesítője (1910-1911) p. 80-90

Huszár Ernő, Dr.: A kalocsai főszékesegyházi /érseki/ könyvtár. Kézirat. Kalocsa, é.n.

Hyginius, Gaius Iulius: Csillagképek. Thomas de Blavis, Venetiis 1488. (Ford.: Sajó Tamás). Kalocsa :Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, 2009. /Kalocsa kincsei. 3./

Illés György: „Szakál-kódex”. Mesélő könyvtárak. Bp. : Móra, 1984, p.42-53.

Interneten a középkori kódexek! Több ezer dokumentumot digitalizáltak. Kalocsai Néplap 27 (2015. október 8.) p. 4

Ipolyi László: A Kalocsai Érsekség története. A Kalocsai Főegyházmegye schematizmusa 1975. Kalocsa, 1975

Az irgalmasság szentéve alkalmából nyílt kiállítás Kalocsán Magyar Kurír 2016. április 4.

Irsai Amália Adél: A könyv szerepe a 18. századi magyar kultúrában: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár szerepe és néhány könyvritkasága. Kézirat. Baja, 2008.

Iván László: Megyei érdekességek a kódexkiállításon. Petőfi Népe 40 (1985) 284, p. 5

Iványosi-Szabó Tibor: [Sörös Imre] A szabadságharc megszervezése és sikerei. A mai Bács-Kiskun megye a forradalom és szabadságharc idején. Kecskemét, 1988. p. 127-128

Jakó Zsigmond: Váradi Péter könyvtárának töredéke Kolozsvárott. Magyar Könyvszemle. 74 (1958) 4, p. 345-350

Jernyei Kiss János: A kalocsai székesegyház és rezidencia megújulása a 18. században. Kalocsa történetéből (Szerk. Koszta László) Kalocsa, 2000. p. 275

Jernyei Kiss János: Patachich Ádám és a kalocsai érseki rezidencia. Patachich Ádám emléke. Kalocsa, 2005. p. 67-.70

Jonke, Ljudevit: Dikcionar Adama Patacica. Rad JAZU 275. Zagreb, 1949. p. 71-175

Jubileumi kiállítások nyíltak Kalocsán Mindent a missziókról, a jezsuitákról és az iskolanővérekről. Kalocsai Néplap 22 (2010. április 18.) p.4

Kalocsa. [Katona István]. MTI Napi hírek 1932. január 31. p. 1

Kalocsa. [Winkler Pál]. MTI Napi hírek 1934. június 23. p. 1

Kalocsa. Bács Kiskun m Érseki palota Főszékesegyházi Könyvtár. Oszlopokat emeltünk, hogy beszéljék a múltat. millenniumi műemlékhelyreállítások lexikona. (Szerk. Tamási Judit). Bp., 2000. p. 212

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923 (Szerk.Lakatos Andor) Kalocsa : Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, 2002

Kalocsa büszkesége. Petőfi Népe 38 (1983) 245, p. 4

Kalocsa. Az érseki palota. Főszékesegyházi könyvtár Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 2. Bp., 1911. p. 530-534

Kalocsa. Főszékesegyházi Könyvtár. Bács-Kiskun megye kézkönyve. Bp., 1997. p. 305

Kalocsa. Főszékesegyházi Könyvtár. Vendégváró. Látnivalók Bács-Kiskun megyében. Miskolc, 2002. p. 82-83

A kalocsai érseki könyvtár új igazgatója. Magyar Nemzet 1938. november 29. p. 9

A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai. Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár : Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2001

A Kalocsai Főszékesegyház bibliái. millecentenáriumi kiállítás. Kalocsai Néplap 8 (1996) 35, p. 9.

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár : [Gyüjteményi ismertető füzet]. Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, [2012].

Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon. V. (Fõszerk. Kõszeghy Péter) Bp.l : Balassi Kiadó, 2006. p. 101-102

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár dokumentumai. Patachich Ádám életútját bemutató kiállítás. Patachich Ádám érsek emlékezete. (Szerk. Lakatos Adél) Kalocsa, 2005. p. 89

Kalocsán. Tolna Megyei Népújság 34 (1989) 185, p. 4

Karácsonyi János: Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla. Bp., 1981.

Katona István: A kalocsai érseki egyház története. I-II. Kalocsa, 2001-2003.

Katona István. Petőfi Népe 24 (1989) 289, p. 9

Katona István kanonok. Kalocsai Néplap 56 (1932) 51, p. 1

Katona István születésének kétszázadik évfordulója. MTI Napi hírek 1932. október 1. p. 1

Katona István születésének kétszázados évfordulója. Kalocsai Néplap 56 (1932) 50, p. 1

Kecskeméti Gábor: Boros István : A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. (recenzió) Irodalomtörténeti közlemények 100 (1996) 1-2, p. 21-27

Kékesi János: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. 1784-1964. Kézirat. Kalocsa, 1964

Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp.: Gondolat, 1988.

Kenedi Lia: Könyvkincsek Kalocsán. Képes Újság 28. (1987. szept. 19.) 38, p. 16-17

Kerny Terézia: Kalocsa. Érseki rezidencia. Bp.-Kalocsa: TKM Egyesület; Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal, 1995

Kettőszázötven évvel ezelőtt [Katona István]. Petőfi Népe 17 (1982) 292, p. 8

Kiállítás és könyvbemutató az érseki palotában. Térképkincsek Kalocsán. Kalocsai Néplap 10 (1998) 27, p. 4

Kiállítás nyílt a Főszékesegyházi Könyvtárban. A Szent Korona évezrede. Kalocsai Néplap 12 (2000) 43, 4.

Kiderül, milyen életet élt a 18. századi főpap. Kiadvány készül Patachich leltáráról. Kalocsai Néplap 26 (2014. január 30.) p. 4

Kincskeresők kincsesbányái. Sokakat vonz az alapító érsek műemlék könyvtára. Petőfi Népe 64 (2009. jan. 26) 21, p. 4.

Kisdi Klára: Egy figyelemreméltó Ars notoria-töredék a Capreolus-kötet egykori kötéséből. Magyar Könyvszemle 110 (1994) 1, p. 82-83

Kiss Györgyné: Kollonitz László ősnyomtatvány-gyűjteménye. Kézirat. Kalocsa, 1995.

Klobusiczky Péter. A kalocsai főgimnázium története. Kalocsa, 1896. p. 12–14

Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban.  Bp. : Interpress Kiadó és Nyomda, 1985.

Kohn Sámuel: A szombatosok. Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. Különös tekintettel Péchi Simon életére és munkáira. Bp.1889. p. 140–147.

Kókay György : A magyarországi könyvtárak és a művelődés a 18. század második felében. Magyar Könyvszemle 115. (1999) 3, p. 304-313

Komárik István: Klobusiczky Péter kalocsai érsek élete. Kalocsa, 1891

Koszta László: A kalocsai érseki tartomány kialakulása.Pécs, 2013.

Kovács Mária: Egyházi iskolák könyvtárai: múlt, jelen, jövő. Könyvtári Figyelő 39 (1993) 2, p. 238-244.

Kovács Sándor Iván: Kutattam Árkádiában én is...Adalékok a magyar Árkádia-kutatáshoz. [Patachich Ádám] Irodalomtudományi Közlemények (1990) p. 711-723

Kőhalmi-Klimstein József: Vázlatok Haynald Lajos bíbornok, érsek életéből 1816-1889. Pozsony-Budapest, 1889.

Kőhegyi Mihály: Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán : a Főszékesegyházi Könyvtár atlaszai, térképei (recenzió) Magyar Könyvszemle 115 (1999) 1. sz. p. 135-136

Kőhegyi Mihály: Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár atlaszai, térképei, városképei (recenzió) Magyar egyháztörténeti vázlatok 11 (1999) 1-2. sz. p. 299-300

Köllő Károly: Boros István: A Kalocsai Főegyházmegyei Könyvtár. (recenzió) Erdélyi Múzeum 57 (1995) 1-2, p. 150-152

Könyv a könyvtárról. Petőfi Népe 50 (1995) 293, p. 9.

Könyvkiállítási Emlék.[Biblia MS 82]. Egyházművészet Országos Kiállításának Katalógusa. Budapest, 1930. p. 149

A könyvkötő-művészetről közérthetően. Kalocsai Néplap 10 (1998) 15, p. 4

Könyvtárosok országos tanácskozása Kalocsán. Kalocsai Néplap 10 (1998) 29, p. 4

Kövécs Ildikó: Egy kalocsai kanonok könyvjegyzéke. Kézirat. Kalocsa, 2001.

Közszemlén az Érseki Könyvtár kincsei. Hit és Élet Bács-Kiskun megyében. Kalenadárium 2012. p. 59-60

Krása, Josef: Studie o rukopisech husitské doby. Umeni 13 (1994) p. 17-50

Křišťan z Prachatic: Stavba a užií astrolábu. (Ed. Alena Hadravová, Petr Hadrava). Praha, 2001. p.82-83.

Kristófné Szabó Szerafina: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Kemlib 6 (2016) 9, p. 19-21.

Krisztus követségében. Missziók és misszionáriusok. (Szerk. Fischerné Grócz Zita, Lakatos Adél, Matula Imre). Kalocsa, 2010.

Krisztus követségében” – Missziók, utazások, zarándoklatok. Kiállítás a Kalocsai Érseki Könyvtárban. Magyar Kurír 2010. március 24.

Kubatovics Tamás: Biblia ritkaságokat, kultúrtörténeti kincseket láthatunk. Kiállítás a Kalocsai Érseki Könyvtárban. Petőfi Népe 63 (2008. ápr. 23.) 95, p. 4

Kúthy István: Emlékek a székesfehérvári püspöki könyvtár múltjából. Székesfehérvári Szemle 7 (1937) p. 36-48

"Különös orvosságok". Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye. Új Ember, 72 (2016. ápr. 10.) 15, p. 5

Lakatos Adél: 300 éves a magyar sajtó. Válogatás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár sajtótörténeti gyűjteményéből. Kalocsai Néplap 17 (2005) 41, 18, 17 (2005) 43, 18.

Lakatos Adél (szerk.): Patachich Ádám érsek emléke: Zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek (1776-1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve. Kalocsa, 2005.

Lakatos Andor: Csáky Imre, körösszegi és adorjáni gróf (1672-1732). Katolikusok Debrecenben 1715-2015 (Szerk.: Takács József). Debrecen : Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, 2015. p..409-413

Lakatos Andor: Érseki és káptalani könyvtár. A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye n történeti sematizmusa.1777-1923 (Szerk. Lakatos Andor). Kalocsa : Kalocsa Főegyházmegyei Gyűjhtemények, 2002. p. 92.

Lakatos Andor: Félretett akták Kalocsa bíboros érseke, Haynald Lajos (1816-1891) fiókjából Episcopus, Archiabbas Benedictus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára (Szerk.: Somorjai Ádám OSB, Zombori István) Bp. : METEM, 2016

Lakatos Andor: Haynald Lajos élete és kora (1816-1891). Doktori disszertáció, Bp. : ELTE BTK, 2003.

Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan 260 éve. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Kalendáriuma (1999) p.146-147

Lakatos Andor: Katona István. A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. p. 131-133.

Lakatos Andor: Palma Ferenc Károly. A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. p. 148

Lakatos Andor: Patachich Ádám mint főpap – a nagyváradi püspöki és kalocsai érseki széken (1759-1784). Patachich Ádám érsek emléke. (Szerk. Lakatos Adél). Kalocsa, 2005, p. 26-39

Lakatos Andor: Gróf Zichy Gyula a kalocsai érseki széken. Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére (Szerk. Horváth István, Kikindai András). Bp.-Pécs, 2007. p. 111-133

Liliomkert a könyvtárban. Rodostóról került Kalocsára az imakönyv. Petőfi Népe 66 (2011. júl. 28. csütörtök) 175, p. 5

Löffler Erzsébet: Főpapi könyvtárak a XVIII. századi Magyarországon. Agria 47 (2011) p. 191-204

Lukinich Imre: Katona István emlékének. Kalocsai Néplap 56 (1932) 50, p. 1-2

Luther és Erasmus kézjegye. Ritkaságok az Érseki Könyvtár gyűjteményéből. Kalocsai Néplap 2011. április 10.

Luther mint költő. Kalocsai Néplap 4 (1881) 36, p. 308

Lüktet Kalocsa szíve - kétmilliárdból szépül meg az érseki város. Magyar Nemzet 76 (2013. szept. 6) 243, p. 14

Madas Edit, Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig, Bp. é.n. p. 75

Mádi Dóra: A magyar nyelvű RMK-k a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár állományában. Kézirat. Baja, 2008.

Kese Katalin: A magyarországi román studiumok elindítói. Kultúra és filológia a Román Tanszék történetének tükrében - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 19. Bp., 1999. p. 118

Makrai Sonja: Bibliai művészet országszerte. Magyar Nemzet 71 (2008. szeptember 1.) 239, p.14

Málnási Ödön: Gróf Csáky Imre bíbornok élete és kora 1672-1732. Kalocsa, 1933.

Márton Mátyás: Váradi Péter kalocsai érsek élete. Bp., 1883.

Matula Imre: Patachich Ádám nagyváradi ősnyomtatványgyűjteménye. Kézirat. Baja, 1999

Mayer Ferenc Kolos: Egy XIV. századi kéziratos orvosi tankönyv. Orvosi Hetilap (1927) 30, p. 857-858

Megnyilt a Katona István emlékét idéző tárlat Kalocsán. Alföldi Civil Napló 2011. augusztus 17.

Mendlik Ágoston: IX. Pius római pápa és a magyar püspöki kar, vagyis főpapok és egyháznagyok életrajzgyűjteménye. Pécs, 1864.

A mester, aki dőlni hagyta a nyomtatott betűt. Petőfi Népe 66 (2011. okt. 25.) 250, p. 5

Mészáros István: Közös kincsünk – a könyvek könyve. Új Ember 64 (2008. június 1.) 12, p. 7.

Missale romanum. Régi egyházművészet országos kiállítása. Budapest, 1930. p. 152

Mojzer Miklós: Architectura Civilis. II.Oswald Gáspár. Művészettörténeti Értesítő 6 (1957) p. 103-118

Monográfia. Petőfi Népe 28 (1973) 279, p. 2

Monok István, Buda Attila: A magyar bibliofília képeskönyve. Bp. : Korona Kiadó, 2006, p. 72-83.

Monumentális városképek. Ritkaságnak számító topográfiai sorozat. Petőfi Népe 66 (2011. szept. 27.) 226, p. 5

Murányi Károly: Képek Kalocsa egészségügyének történelméből. Kalocsa : Árpád RT., 1935. p. 5-9.

Múzeumbarátok Kalocsán. Új Nógrád 2 (1991) 171, p. 5

Művelődéstörténeti források a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattárában. Magyar Könyvszemle 110 (1994) 2, p. 193-198.

Nagy évfordulók ünnepe – Könyvtörténeti séta az Érseki Könyvtárban. Alföldi Civil Napló 2011.március 11.

Nagy Levente: Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române Magyar Nyelv 106 (2010.) 3, p. 368-371

Nemzetközi Karitász kiállítás ajánlása. Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek (1938) p. 22

A névadó Katona István. Kalocsai Hírlap 2 (2006) 2, p. 14

Olvashatatlanul apró betűk. Galénosz-kódex - a gyógyítás forrása. Petőfi Népe 65 (2010. dec. 28.) 301, p. 5

Ordas Iván: A kalocsai érseki- könyvtár. Tolnai Népújság 1 (1990) 170, p. 7

Országos katolikus gyűjtemények. Magyar Múzeumok 7 (2001. Tél) 4, p. 7-8

Orvosi könyvritkaságok. Petőfi Népe 17 (1982) 132, p. 8

Összeesküvés a nép ellen. (A Grősz-per és annak tanulságai) Bp., 1951.

Összefogás a könyvtárakért. [Kalocsai] Hírlap 2 (2006) 41, p. 1-2

Pados János: Szécsény Pál kalocsai érsek életrajza. Pest, 1862

Pálfalvi Lajos: Művészi könyvkötések és ezek történeti jelentősége. Előadás a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár jelentősebb könyvkötéseiről. Kalocsa, 1998. március 26.

Páli töredékek – Satipatthana Sutta. (ford. Novák Tibor) Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, 1997

Pallós Tamás: Kövek, könyvek – kincsek. Kalocsa első ezer évének kulturális élete. Új Ember 58 (2002. márc. 31./ápr. 7.) 13-14, p. 13

Patachich Ádám: Dictionarium latino-illyricum et germanicum. Kézirat. 1772–1779.

Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára. (Szerk. Lakatos Adél). Kalocsa, 2013.

Pauler Tivadar: Vajkovits Imre. Adalékok. Bp., 1864. p. 81

Péchy Simon Szombatos imádságos könyve. Egyetemes Filológiai Közlöny 40 (1916) 2, p. 128-130

Pfändtner, Karl Georg: Die Handschriften des Lehrbüchermeister. Codices Manuscripti: Supplementum 4. Purkersdorf :Verlag Brüder Hollinek, 2011, p. 149-150.

Pintér Imre: A kalocsai főszékesegyház 1000-1942. Bp., 1942

A plébániai könyvtárakban rejlő, régi művekről jelentés adandó. Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek (1918) p. 54-55

Psalterium. Régi egyházművészet országos kiállítása. Budapest, 1930. p. 162

Psaltérium. Magyar Zsoltár, kit az üdőkbeli históriák értelel szerén fordított Bogáti Fazakas Miklós. Bp., 1979

Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig. Válogatás a Kalocsai Érseki Könyvtár csillagászattörténeti ritkaságaiból kiállítás a Csillagászat Nemzetközi Évének tiszteletére. Alföldi Civil Napló

(2009) 3, p.4

Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig. Múzeumcafé, 3.(2009. jún.-júl.) 3, p. 13

Pulszky Ferenc: „Bisticci Vespasiano Janus Pannoniusról és [Handó]György kalocsai érsekről”. Budapesti Szemle 1 (1873), 3, p. 277–290.

Radó Polikárp: Hazánk legrégibb liturgikus könyve: a Szelepchényi-kódex. Magyar Könyvszemle. (1939) 4, p. 352-412

Radó Polikárp: Libri liturgici manuscripti Bibliothecarum Hungaricae et limitropharum Regionum. Bp., 1973.

Radó Polikárp : Vidéki könyvtáraink középkori kódexei. Magyar Könyvszemle 67 (1943) 1, p. 61-64

Radocsay Dénes, Soltész Zoltánné, Szántó Tibor: Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon. Bp. 1969. (Nr.7., Nr. 9.)

Régi csillagászati könyvek kiállítása. Könyvtári levelező/lap 21 (2009. márc.) 3, p. 35

Rendőrök az Érseki Könyvtárban. Harminc rendőr tekintette meg a Bibliakiállítást. Városi Hírlap 4 (2008) 24, p. 4

Rennemé Várhidi Klára: Fejezet Kalocsa XVIII. századi zenetörténetéből. Zenetudományi Dolgozatok (1990-1991) p. 50

Rezsabek Nándor: Csillagászattörténeti ritkaságok az érseki könyvtárban. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár "2000 év csillagászati könyveiből Kalocsán - Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig" című kiállításáról. Evangélikus Élet 74 (2009) 34-35, p. 27.

Ritka könyvek. Petőfi Népe 53 (1998) 27, p. 9

Ritka orvosi könyvek… Kalocsai Néplap 10 (1998) 6, p. 4

Rokay Zoltán: Carl von Linné és a teológia. Credo 14 (2008) 1-2, p. 35-50

Romsics Ignác: A magyar történetírás évszázadai [Katona István] Korunk 3 (2011) 5, p. 5

Romsics Imre: Az ezeréves Kalocsa. [Handó György ,Váradi Péter, Geréb László] Honismeret 29 (2001) p. 10-24

Rozsondai Mariann: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványainak kötéseiről. Fülöp Géza emlékkönyv (Szerk. Barátné Hajdú Ágnes). Bp., : ELTE, 1999. p. 159-165

Sajó Géza: Patachich Ádám ősnyomtatvány-gyűjteménye. Magyar Könyvszemle (1968)

p. 54-61.

Sajó Géza, Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulorum, quae in bibliothecis publicis Hungariae assenvantur, Bp., 1970

Sarbak Gábor: Wehli Tünde-Boros istván: Bibliák Kalocsán. (recenzió). Magyar Könyvszemle 115 (1999) 2, 265-266

Sárisáptól Csobánkán át Nyergeswújfaluig. [Kákonyi Gellért]. 24 óra 18 (2007) 269, p. 4

Sarkadi László: Híres magyar könyvtárak. Kritika 15 4. sz. (1986. ápr.) 4, p. 39

Sas Tamás: Páratlanul értékes könyvek láthatók az Érseki Könyvtár kiállításán. Habent sua fata libelli – a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Kalocsai Néplap 2013. április 25.

Sas Tamás: Az 500 éves bizonyíték. Kalocsai Néplap 25 (2013. május 5.) p. 4

Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban: A középkori magyar zsidóság könyvkultúrája. Bp., 1969.

Scheiber Sándor: Középkori héber kéziratok Magyarország könyv- és levéltárainak bekötési tábláiban. Magyar Könyvszemle (1957). p. 106-110.

Schóber Anita: Bevezetés a vezetési ismeretekbe: : Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár bemutatása. Baja : EJF, 2006.

Seres Szilvia: Az érseki palota története. Kézirat. Kalocsa, 1993

Soltész Zoltánné: Neves possessorok újabban felismert kötetei II. Magyar Könyvszemle  113 (1997) 3, p. 266-281

Soltész Zoltánné: A szocialista országok ősnyomtatvány-könyvtárosainak berlini konferenciája (1959. augusztus 11-13) Magyar Könyvszemle 76 (1960) 5. foly. 1, p. 51-54

Soltész Zoltánné: Valentin Geyßter nürnbergi nyomdász 1552-ben kiadott magyar vonatkozású egyleveles krónikája Magyar Könyvszemle 111.(1995) 1, p.15-24

Sörös Imre. 1848/49 és ami utána következett. (Szerk. Lakatos Andor,Sarnyai Csaba Máté) Kalocsa, 2001. p. 230-231

Staud Géza: Patachich Ádám latin operája. Magyar kastélyszínházak II. Bp., 1963. p. 35-90

Sujánszky Antal: Gróf Nádasdy P. Ferencz néhai kalocsai érsek. Pest, 1855.

Sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések. Bp. 1973. p. 91

Szabó Judit: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és az Egri Főegyházmegyei Könyvtár digitalizálási tevékenységének összehasonlítása. Kézirat. Jászberény, 2015.

Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. Bp., 1879.

Szabó Zoltán: Agyagtáblába vésett üzenet. Ékírásos pecséthenger Kalocsán. Petőfi Népe 65. (2010. okt. 26. kedd) 249, p. 5

Szabó Zoltán: Báránybőrbe bújt Biblia latina. Ritkaságok a 150 ezres gyűjteményből Petőfi Népe 65 (2010. nov. 9. kedd) 260, p. 6

Szabó Zoltán: A boszorkánysággal vádolták Az orvosnak menekülnie kellett. Petőfi Népe 66 (2011. jún. 7.) 132, p. 5

Szabó Zoltán: Egykor Luther Bibliája volt. Német nyelvű vers díszíti a második lapot. Petőfi Népe 66 (2011. ápr. 7. csütörtök) 81, p. 14

Szabó Zoltán: Az emberektől a csodalényekig. A természet könyve az érseki palotában lakik. Petőfi Népe 66 (2011. febr. 1. kedd) 26, p. 5

Szabó Zoltán: Furcsa fekete kóc a máriaüveg alatt. A Szakáll-kódex rejtélyei a kalocsai érseki könyvtárban. Petőfi Népe 65 (2010. dec. 14.) 290, p. 5

Szabó Zoltán: Gyönyörködtető miniatúrák. Zsoltárillusztrációk - kicsit másképpen. Petőfi Népe 65 (2010. dec. 1.) 279, p. 5

Szabó Zoltán: Látogasson el velünk az érseki könyvtárba! Hetente jelentkező rovatunkban igazi kincsek nyomában járunk. Petőfi Népe 65 (2010. okt. 5.) 232, p. 5

Szabó Zoltán: Mérföldkő az orvoslásban. Kivégzőhelyeket is látogatott a szerző. Petőfi Népe 66 (2011. márc. 1) 50, p. 5

Szabó Zoltán: Nagy évfordulók ünnepe. Könyvtörténeti sétára várják az érdeklődőket. Petőfi Népe 66 (2011. máj. 12.) 110, p. 14

Szabó Zoltán: Nyit az érseki bibliotéka. Petőfi Népe 66 (2011. márc. 31) 75, p. 5

Szabó Zoltán: Ritkaság: illuminált kódex. Az egyetemi oktatás nélkülözhetetlen kellékei voltak. Petőfi Népe 65 (2010. nov. 16.) 266, p. 5

Szabó Zoltán: Torzszülöttek és szörnyek. A különös lények kételyeket ébresztettek. Petőfi Népe 66 232. sz. (2011. okt. 4.) 232, p. 5

Szabó Zoltán: Vénusz - Színes üvegeken át. Mozgatható égitestek a könyv lapjain. Petőfi Népe 66 (2011. febr. 9. szerda) 3, p. 5

Szabó Zoltán: Világkrónika furcsa szörnyekkel. Igazak a Schedel-krónika regéi a tányérajkúakról. Petőfi Népe 65 298. sz. (2010. dec. 23.) 298, p. 14

Szabó Zoltán: A világmindenség központja. Copernicus fő műve igazi ritkaság. Petőfi Népe 66 (2011. márc. 22.) 67, p. 5

Szabados György: Katona István: A kalocsai érseki egyház története (recenzió) Irodalomtörténeti Közlemények 107 (2003) 2-3. füzet. p. I345-349

Szalai Béla: Egyetlen tétel. Egy ősnyomtatvány az 1950-es évek koncepciós pereinek útvesztőjében. Magyar Nemzet 76 (2013. febr. 2.) 32, p. 33

Szalontai Anikó „Ki ne csodálhatná minden dolgok alkotómesterét…” Új Ember 65.(2009. márc. 22.) 12, p. 7

Szalontai Istvánné: Tanítvánnyá tenni minden népet. Missziótörténeti kiállítások Kalocsán. Új Ember 66 (2010. ápr. 4-11.) 14-15, p. 16

Szarvas Gábor: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár története és jelene. Kézirat. Pécs, 2000

Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a 18. században: főpapok és főurak, nemesek és polgárok gyűjteményei. Bp., 1939.

Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán. Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, 1998

Százharminc éve. [Winkler Pál]. Petőfi Népe 44 (1989) 21, p. 8

Szegzárdi József: Beck Konrád zarándokkönyve a XV. századból. Bp. :Stephaneum Nyomda, 1916

Székely Ottokár: Kalocsa múltjából és jelenéből. Katholikus Szemle 45 (1931) 9, 712-714

Székelyné Körösi Ilona: Gyetvai Péter könyvéről. Petőfi Népe 48 (1993) 56, p. 4.

Szelestei N. László: Hamis impresszumú könyvek a 18. századi Magyarországon (Magyar nyelvű evangélikus énekeskönyvek) Az Új zengedező mennyei kar. Magyar Könyvszemle 99 (1983) 3, 297

Szelestei N. László: Művelődéstörténeti források a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattárában. Magyar Könyvszemle. (1994) 2, p. 193-198.

Személyi változások [Kékesi János]. Kalocsa Főegyházmegyei Körlevelek (1962) p. 14

Személyi változások [Szommer Károly] Kalocsa Főegyházmegyei Körlevelek (1956) p. 13

Személyi változások [Szommer Károly] Kalocsa Főegyházmegyei Körlevelek (1961) p. 8

Szent forrásokat követő zenetörténet. Időszaki kiállítás az Érseki Könyvtárban. Hit és Élet Bács-Kiskun megyében. Kalendárium 2015. p. 43-44

A Szentkönyv száz ritka példánya. A Biblia lényege a szeretet. Alföldi Civil Napló 2 (2008. máj.) 5, p.5

Szigethy László: Megújult a Kalocsai Érseki Főkönyvtár. Új Ember 58 (2002. szept. 1.) 35, p. 16

Szigeti Kilián: A Szelepchényi-kódex. Magyar Könyvszemle. (1961) 4, p. 363-370.

Szittyai Dénes: Haynald Lajos kalocsai bíboros érsek élete. A Jézus-társasági kalocsai kath.. érseki főgimnázium értesítője (1916) p. 3-43; (1917) p. 3-65

Szombatosok könyvei. Nyomtatásban nem jelenhettek meg. Petőfi Népe 66 (2011. jan. 18. kedd) 14, p. 5

Szelestei N. László: Ismeretlen magyarországi nyomtatványok adatai Katona István adatgyűjtésében. Magyar Könyvszemle 110 (1994) 4, p. 417-423.

Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek. Ars Hungarica 17 (I1989) 1-2., p. 6-12

Szörényi László: Latin nyelvű Árkádia a tizennyolcadik századi Magyarországon Irodalotörténeti Közlemények (1981) 2, p. 185-186

Szörényi László: A megváltozott hagyomány..Folklór, irodalom, művelődés a XVIII. században. (Szerk.Hopp Lajos, Küllős Imola,Voigt Vilmos). Bp. 1988. p. 379-391

Szörényi László:: Palma Ferenc Károly történetírói munkássága. Studia Hungarolatina. Bp., 1999. p. 138–168

Szt. Pál levelei Petrus Lombardus glosszáival [MS 371] (DVD kiadás). Kalocsa kincsei (Szerk. Gócz Zita, Sajó Tamás) 2007.

Szűcs Brigitta Zita: Írott pálmalevelek a könyvtárban Levelenként 7-8 sor kézírás fért a különleges "papírra". Petőfi Népe 66 (2011. júl. 1.) 152, p. 14

Takács Karolina: Digitalizálás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. Kézirat. Szeged, 2007. 

Takács Karolina: A könyvtári szolgáltatások elérhetőségei az Interneten. Kézirat. Kalocsa, 2004.

Takács Karolina: A szoftveres munkacsoport megbeszélése. EKE Hírlevél 2 (2005) 1,. p. 2-3

Térképkincsek Kalocsán. Petőfi Népe 53 (1998) 194, p. 5

Térképkincsek Kalocsán. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Kalendáriuma (1999) p. 148

Timár Kálmán: Jókai levelei Haynald érsekhez. Napkelet 8 (1930.) 9, p.907-909.

Tímár Kálmán: A kalocsai főszékesegyház régi könyvtára. Religio 68 (1909) 43, p. 680-681

Tímár Kálmán: Katona István letelepedése Kalocsán. Kalocsai Néplap 56 (1932) 53, p. 2-3

Timár Kálmán: Kisfaludy Sándor síremléke. Győri Szemle 1 (1930) 7-8, p. 268-270

Timár Kálmán: Kreskay ismeretlen latin verse Egyetemes Filológiai Közlöny 53 (1929) 4, p. 60.-63

Timár Kálmán: Madách levele Haynald Lajoshoz. Irodalomtörténeti közlemények 40 (1930). 2, p.228- 229

Timár Kálmán: Palma Ferenc Károly önéletrajza. Egyházi Lapok 58 (1935) p. 267-269

Tímár Kálmán: A régi Kalocsa képeskönyve. Kalocsai Néplap 57 (1933) 7, 2-3

Timár Kálmán: Simonyi Zsigmond levele Haynald érsekhez. Irodalomtörténeti közlemények 41 (1931) 3, p. 332-333.

Timár Kálmán: Temesvári Pelbárt arcképe. Religio 68 (1909) 42, p. 659-660

Timár Kálmán: Toldy Ferenc és Haynald Lajos. Irodalomtörténeti közlemények 41 (1931) 2, p. 224-228

Tóth Sándor Attila: Analecta poetica [Jacobus Mariosa autográf kéziratából]. Szeged, 2007.

Tóth Sándor Attila: Rómából a Pannon Árkádiába: Patachich Ádám fiók – Árkádiája Nagyvárad – Kalocsa. Budapest: METEM, 2004

Tóth Tamás: A Kalocsa-bácsi érsekek a barokk végétől a kegyezésig. Deliberationes 4 (2011) 1, p. 171-185

Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása. Bp.-Kalocsa, 2014.

Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmnegye megújítása Patachich Gábor és Patachich Ádám idején (1733-1784). Kalocsa, 2014.

Tóth Tamás: „Nem annyira főpapotok, mint inkább atyátok.” Patachich Gábor kalocsa-bácsi érsek(1733-1745). Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Pécs, 2009. p. 122-135

Tóth Tamás: Patachich Gábor, Patachich Ádám és a katolikus reform Magyarországon. A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye példája. (1733-1785). A tudomány keresztútjain. Kalocsa, 2007. p. 227-243

Tömpe Péter: Alkímia és középkori orvoslás. A Kalocsai Érseki Könyvtár ritkasága Természet világa 145 (2014. okt.) 10, p. 434-437

Török Beáta: Egyházi könyvtárak konferenciája. Könyvtári Levelezõ/lap 16 (2004) 7, p. 12-13

Török József: Grősz József. Újvidék, 1995

Török József : Haynald bíboros emlékezete : halálának centenáriuma alkalmából Kalocsán elhangzott előadások. [Kalocsa] : Kalocsai Érsekség : TIT Kalocsai Tagszerv., 1991 [!1992]

Török József, Legeza László: A kalocsai érsekség évezrede. Bp. : Mikes Kiadó, 1999.

Török József: Századunk főpapjai. Grősz József. Szeged, 1992.

Udvardy József : A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban. Bp. : METEM, 1992.

Udvardy József: A kalocsai érsekség életrajza (1000-1526). Köln: Görres Gesellschaft , 1991. p. 238-239; 332

Ványi Ferencz dr.: Nagyvárad visszafoglalása a töröktől 1692-ben [Winkler Pál] Hadtörténelmi Közlemények 18 (1917) p. 71-72

Varga Lajos: Kalocsa és vidéke. Kalocsa, 1927

Vázlatok Haynald Lajos bíbornok, érsek életéből : 1816-1889 (Szerk. Kőhalmi-Klimstein József.). Pozsony ; Budapest : Stampfel, 1889.

Véber János : Az idősebb Filippo Beroaldo és Váradi Péter barátsága könyvajánlások tükrében Magyar Könyvszemle 122 (2006) 4, p. 397-419

Vértessy Miklós: Patachich Ádám ősnyomtatványgyűjteménye. Magyar Könyvszemle (1968) p. 54-61.

Vida Mária: A reneszánsz orvostörténeti munkája, a „Medicorom Philosophorumque Icones". Orvostörténeti Közlemények (1985) 109-112, p. 181-194

Vida Mária, Kádár Zoltán, Jautsits Gabriella: Kísérő tanulmány  J. Sambucus [Zsámboki János] Mediconi icones. Lyon :Plantin, 1603. Reprint: Magyar Orvostörténeti Társaság, Bp., 1985.

A Világ legszebb könyvtárai: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Szép Magyarország (2006) 2, p. 4-7

Virág Zsolt: Kalocsai érseki kastély/palota. Magyar kastélylexikon. Bács-Kiskun megye kastélyai és kúriái. Bp., 2003. p. 50-55

Virág Zsolt: A kalocsai érseki palota. Magyar Kastélylexikon 2. Bács-Kiskun megye kastélyai és kúriái. Bp., 2004.

Vizkelety András: Beschreibendes Verzeichnis der Altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. II. kötet, Bp., 1973.

Vizkelety András: Neue Fragmente des mhd. Cliges-Epos aus Kalocsa (Ungarn). Zeitschrift für Deutsche Philologie 88 (1969). p. 409-432.

V. Windisch Éva: Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag feltárása a XIX. század elején. Levéltári Közlemények 37 (1966) 1, p. 85

Wehli Tünde: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár cseh psalteriumának illusztrációi. Kalocsa történetéből. (szerk. Koszta László) Kalocsa, 2000. p. 97-109.

Wehli Tünde, Boros István: Bibliák Kalocsán. Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, 1996.

Wehli Tünde: Megjegyzések Váradi Péter Decretálisának kifestéséhez. Magyar Könyvszemle. (1985) 3-4, p. 280-287

Winkler: A kalocsai főszékesegyház” c. műve ajánltatik. Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek (1929) p. 57

Winkler Pál: Kalocsa. Főszékesegyházi Könyvtár. Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt vármegye II. Bp., 1911. p. 529-534

Winkler Pál: Kalocsa története. Kalocsa, 1926.

Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érsekség. Történeti összefoglaló. Kalocsa, 1926. p. 42

Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig. Kalocsa, 1935. p. 83-86

Winkler Pál: A kalocsai érseki főszékesegyház 1010-től napjainkig. Kalocsa, 1929

Winkler Pál: A kalocsai érseki kastély és főszékesegyházi könyvtár története. Kalocsa : Árpád Rt., 1932

Winkler Pál: A kalocsai érseki lak. Kalocsa Néplap 37 (1913. márius 22.) p. 2-3

Winkler Pál: A kalocsai főszékesegyházi könyvtár keletkezése és fejlődésének története. Kaloscsai Néplap 24 (1901) 21, p. 3-4; 24 (1901), 22, p. 2-4; 24 (1901) 24, 3-4; 24 (1901) 24, 2-3

Winkler Pál: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratainak repertoriuma. Kalocsa, é.n.

Winkler Pál: Katona István történetíró és a Főszékesegyházi Könyvtár. Utóhang a Katona ünnepélyhez. Kalocsai Néplap 56 (1932) 52, p.2

Winkler Pál: A papnevelés története a kalocsai egyházmegyében. Kalocsa, 1934

A zene története” – időszaki kiállítás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban Magyar Kurír 2015. augusztus 18.

Zvara Edina: Boros István: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár (recenzió) Magyar Könyvszemle 112 (1996) 1, p. 137-139:

Zwierzing. Konrad: Die Kalocsaer Handschrift. Wien, [1877]. – Klny. A Wissenschaft und Kunst 1877. évi folyamából

Zsiga Ferenc: Habsburg Ottó fogadására készül Kalocsa. Petőfi Népe 47 (1992) 162, p. 1

Zsiga Ferenc: Megújult a kétszáz éves rezidencia. Kalocsai Néplap 3 (1991) 46, 3